Utorok, 20. február 2018

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia

Vedúca oddelenia
Ing. Jana Hricková
Telefón 058/732 32 57 - 58, kl 117
E-mail

rv.hrickova@uvzsr.sk

Pracovníci oddelenia

Gabriela Toporová, e-mail: rv.toporova@uvzsr.sk

Bc. Michaela Grofová, e-mail: rv.grofova@uvzsr.sk

Mária Terajová, e-mail: rv.terajova@uvzsr.sk

Telefón 058/732 32 57 - 58, kl. 116

Hygiena životného prostredia sa zaoberá hodnotením vplyvov komplexu vlastností a faktorov životného prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí. Cieľom hygieny životného prostredia je vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečujú zlepšovanie zdravotného stavu ľudí a vytvárajú predpoklady pre zdravý spôsob života.


Náplň činnosti

 • Vykonávanie monitoringu pitnej vody u spotrebiteľa podľa NV SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, v znení neskorších predpisov.
 • Vykonávanie monitoringu kvality vody na kúpanie na kúpaliskách.
 • Príprava podkladov k záväzným stanoviskám a rozhodnutiam podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníí neskorších predpisov.
 • Vykonávanie kontroly dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Vykonávanie dozoru nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
 • Vykonávanie konzultačnej činnosti pre právnické a fyzické osoby, ich odborné usmerňovanie v záujme vytvárania a ochrany životných podmienok priaznivých pre ochranu a podporu zdravia.
 • Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru:
  • 1. v zariadeniach, pri ktorých prevádzke dochádza ku kontaktu s ľudským telom
  • 2. v telovýchovných zariadeniach
  • 3. v ubytovacích zariadeniach
  • 4. na prírodných a umelých kúpaliskách
  • 5. v zariadeniach sociálnych služieb
  • 6. v telovýchovných zariadeniach