Utorok, 20. február 2018

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie

Vedúci oddelenia : Mgr. Štefan Roda
Telefón 058/732 32 57 - 58, kl 115
E-mail

rv.stefanroda@uvzsr.sk

Pracovníci oddelenia

Ludmila Šmelková rv.smelkova@uvzsr.sk 

Mgr. Molnárová Jana rv.molnarova@uvzsr.sk

Telefón 058/732 32 57 - 58, kl. 112, 110
Práca oddelenia preventívneho pracovného lekárstva je zameraná na:
 • sledovanie vzťahov medzi prácou a pracovným prostredím, podmienkami práce a zdravím
 • usmerňovanie celospoločenskej a zdravotníckej prevencie ochorení a poškodení zdravia v súvislosti s výkonom práce so zohľadnením a skúmaním aj mimopracovných vplyvov
 • ovplyvňovanie rozvoja a podpory zdravia pracovníkov výkonom štátneho zdravotného dozoru, dozoru nad ochranou zdravia pri práci

Sledovanie vplyvu podmienok práce a pracovného prostredia na zdravie

 • analýzy príčin, vedúcich k poškodeniu zdravia špecifickými i nešpecifickými faktormi pracovného prostredia
 • optimalizácia pracovných podmienok a práce z hľadiska telesných a duševných schopností pracovníkov
 • vykonávanie terénnych prieskumov a epidemiologických štúdií vplyvu pracovných podmienok a pracovného prostredia na zdravie s využitím vhodných atistických metód a výpočtovej techniky
 • zber, spracovanie a využívanie odborných informácií z odboru PPL s využitím moderných metód informatiky

Usmerňovanie fyzických osôb a právnických osôb pri vytváraní podmienok na pozitívny rozvoj zdravia pracovníkov v oblasti starostlivosti o zdravie pracovníkov

Konzultačná činnosť

 • výstavba a rekonštrukcia výrobných objektov z hľadiska ochrany zdravia ľudí
 • inštalácia technických zariadení v pracovnom priestore, používanie materiálov v pracovnom priestore a pracovnom procese z hľadiska požiadaviek na ochranu zdravia pracovníkov
 • zabezpečovanie komplexnej starostlivosti o zdravie pracovníkov

Preventívne zdravotné služby

 • ochrana zdravia pracovníkov vykonávajúcich rizikovú prácu (prácu v zdraviu škodlivom prostredí)
 • návrh a realizácia ozdravných opatrení (analýza príčin a návrh opatrení)
 • využívanie rôznych foriem ovplyvňovania negatívneho vplyvu práce a pracovných podmienok na zdravie (rehabilitácia "Rekondičné pobyty")
 • hodnotenie zdravotných rizík fyzikálno-chemických škodlivín v pracovnom prostredí
 • poskytovanie služieb v rámci závodných zdravotných služieb

Odhaľovanie príčin vzťahu práca a zdravie a usmerňovanie fyzických a právnických osôb pri prevencii so zohľadnením aj mimopracovných vplyvov vykonávanie cielene zameraných štúdií zdravotného stavu pracovníkov ako podklad pre posúdenie rizikovosti práce, alebo návrh cielených programov podpory zdravia

Prehľad platnej legislatívy nájdete na stránke : http://www.uvzsr.sk/index.html - legilatíva, platné právne predpisy