Utorok, 20. február 2018

Profil verejného obstarávateľa

 

 

Profil verejného obstarávateľa

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave je verejným obstarávateľom podľa  § 6 ods.1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  ( ďalej len „ zákon o verejnom obstarávaní“).

 

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb sa realizuje v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a internou Smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní.

 

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

 

IČO: 17335957

 

DIČ: 2020967267

 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica: 7000144823/8180

 

Štatutárny zástupca:

 

MUDr. Ľubomíra Chromčíková, regionálna hygienička, vedúca služobného úradu

 

Kontakt :

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave

Špitálska 3, 048 01 Rožňava

 

 

tel: 058-7323257,58 

 

fax: 0587881358

 

email: ruvzrv@uvzsr.sk

 

Internetová adresa: www.ruvzrv.sk

 

- Nadlimitné zákazky

-  Podlimitné zákazky

 Zákazky podľa par.9 ods 9

       Zabezpečenie zákonných služieb v oblasti BOZP a PO

       Výzva na NN prípojku 

       Zákazky s nízkou hodnotou §117

         Výzva na elektrickú energiu

         Výzva na umytie okien