Utorok, 20. február 2018

Oddelenie výchovy k zdraviu

Vedúca oddelenia Mgr. Silvia Lengová
Telefón 058/732 32 57 - 58, kl. 123
E-mail  rv.lengova@uvzsr.sk
Pracovníci oddelenia Margita Illyésová

Telefón

email:

058/732 32 57 - 58, kl. 122

rv.illyesova@uvzsr.sk

 

Špecifikácia činnosti oddelenia

Cieľom oddelenia podpory zdravia je rozvíjať, upevňovať podporovať a motivovať aktívnu účasť obyvateľstva na starostlivosti o svoje zdravie. Hlavné ťažisko zdravotno-výchovnej práce spočíva vo formovaní vedomostí, postojov a návykov občanov vo vzťahu k vlastnému zdraviu i k zdraviu spoluobčanov s dôrazom na povinnosť jednotlivca starať sa o svoje zdravie. Na to využíva špecifické zdravotno–výchovné metódy, formy a prostriedky individuálneho, skupinového a hromadného pôsobenia. Propaguje-výchovné, poradenské a intervenčné aktivity.