Regionálny úrad verejného zdravotníctva

so sídlom v Rožňave

Infekčné ochorenia

Oddelenie epidemiológie a hygieny detí a mládeže

Vaše zdravie

naša zodpovednosť

Hlásenia chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení ako aj hlásenie komplikácií podľa vekových skupín a druhu v Rožňavskom okrese.

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností, register odborne spôsobilých osôb, harmonogram skúšok.

Žiadosť je možné podať elektronicky alebo písomne v listinnej podobe na miestne príslušný RÚVZ

Info linka - CoVid-2019

Nahlasovanie porušovania proti epidemických opatrení, otvorenia prevádzok a porušovania proti epidemických opatrení na pracovisku: v prípade, ak chcete nahlásiť porušovanie opatrení, môžete nám to nahlásiť na:

COVID-19 aktuality

Aktuality a novinky

Aktuálne informácie a novinky regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave

HORE
Facebook RUVZRV