Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky 3 fáza

Číslo: OLP/4083/2020
Bratislava 19.05.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území
Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č.
111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym
riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e)
zákona č. 355/2007 Z. z. tieto

opatrenia:

A) S účinnosťou od 20. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky nasledovné
zariadenia:
prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z., telovýchovnošportové zariadenia podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z.,
zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z.,
prevádzky poskytujúce služby wellness (sauny, vírivky, kúpele, zábaly), hydromasáže a ďalšie mokré procedúry (napr. ichtyoterapia, hirudoterapia), soľné jaskyne, kryokomory, fitness centrá, kasína, nočné kluby, vnútorné verejné priestory zoologických a botanických záhrad

Toto opatrenie neplatí pre:
1. prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č.
578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára,
2. vonkajšie telovýchovno-športové zariadenia, bez šatní a spŕch,
3. umelé kúpaliská (plavárne) na účely tréningov pre športové kluby,
4. vnútorné telovýchovno-športové zariadenia na účely tréningov pre športové kluby,
5. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa
zákona č. 245/2008 Z. z.,
6. školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (Centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie a Centrá špeciálno-pedagogického
poradenstva),
7. zariadenia školského stravovania za účelom prípravy stravy pre deti alebo seniorov,
8. zariadenia, v ktorých sa prevádzkuje individuálne vyučovanie s jedným žiakom.

B) S účinnosťou od 20. mája 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných
prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č.
355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (zákazníkov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných
hygienických opatrení:

– vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len
s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa
nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach
verejného stravovania,
– pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové
rukavice,
– zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m,
– počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden
zákazník na 15 m2
z predajnej plochy prevádzky, táto podmienka sa nevzťahuje na
deti,
– na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať
vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov
v jednom okamihu,
– vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu
dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov,
nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym
účinkom,
– zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko.

V záujme zabezpečenia kvality ovzdušia v budovách sa odporúča:
– v priestoroch všetkých prevádzok, pokiaľ to prevádzkové a hygienické podmienky
umožňujú, často a intenzívne vetrať, prednostne prirodzeným vetraním
prostredníctvom otvorených okien (aj v budovách s núteným vetraním),
– pri zabezpečovaní vetrania vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť
výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho trvalý chod,
– vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom
prevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po skončení prevádzky;
v čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke
pri nižšom prietoku vzduchu,
– ak bola vzduchotechnika počas posledných dvoch mesiacov mimo prevádzky,
odporúča sa zabezpečiť vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením minimálne
24 hod. pred otvorením prevádzky,
– vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním,
– nepoužívať rotačné výmenníky tepla alebo sa uistiť, že nevykazujú netesnosti, ktoré
by umožňovali prienik odpadového vzduchu do privádzaného vzduchu,
– prepnúť recirkulačné jednotky na 100 % prívod vonkajšieho vzduchu, ak je to
technicky možné,
– nepoužívať čističky vzduchu, ktoré nemajú HEPA filter,
– využívať všetky možnosti podtlakového odvetrávania (ventilátory) v sále, na toaletách
aj v kuchynských priestoroch,
– pravidelnú výmenu a údržbu filtrov vykonávať pomocou bežných ochranných opatrení
vrátane ochrany dýchacích ciest.

Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
– otváracie hodiny týchto prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby sa
obmedzujú na hodiny od 6:00 hod. do 22:00 hod.,
– medzi stolmi musia byť zachované odstupy minimálne 2 m,
– za jedným stolom môžu byť prítomné iba skupiny 2 osôb, alebo skupina rodičov
s deťmi, alternatívne za jedným stolom môže sedieť viac takýchto skupín, pokiaľ je
možné medzi nimi dodržať odstup najmenej dva metre,
– vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane
úchopových častí stoličiek a kresiel),
– ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho
strojové umývanie pri teplote 80°C za použitia vhodného umývacieho prostriedku (§ 9
ods. 4 písm. g) vyhlášky č. 533/2007 Z. z.) a prípadne aj za použitia vhodného
dezinfekčného prostriedku; umytý riad neutierať textilnými utierkami ale uložiť ho do
zariadenia na odkvapkávanie riadu (na prípadné dosušenie/leštenie používať
jednorázové papierové utierky); zakazuje sa ručné umývanie kuchynského riadu,
– obsluhujúci personál používa tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov
vykonáva dezinfekciu rúk,
– príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale má byť prinesený
personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky,
– hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými
utierkami,
– zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
– vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.

Prevádzky ubytovacích zariadení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
– zakazuje sa prevádzka wellness centier, fitness centier, bazénov,
– ubytovávať zákazníkov iba v ubytovacích priestoroch so samostatnou kúpeľňou a WC,
– zachovať časový odstup medzi ubytovaním zákazníkov do tých istých ubytovacích
priestorov minimálne 24 hodín.

Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
– vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
– cestujúci musia sedieť na zadných sedadlách,
– odporúčame zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre
pasažiera, zabraňujúce voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi,
– po každom zákazníkovi absolvovať prestávku minimálne 15 minút,
– vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov a to po každom zákazníkovi
dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
– klimatizácia v priestore pre zákazníka musí byť vypnutá.

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
– zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál,
šatka)
– zamestnanci vykonávajúci starostlivosť o telo zákazníka, okrem zamestnancov solárií,
sú povinní súčasne pri svojej činnosti používať ochranný štít tváre alebo ochranné
okuliare,
– upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol
vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá,
umývadlá, vanička na nohy),
– dezinfekciu vykonávať po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom
s virucídnym účinkom,
– ochrana dýchacích ciest zákazníkov sa v nevyhnutnom čase nemusí použiť pri
úkonoch ktoré to neumožňujú (ošetrenie tváre, strihanie, umývanie vlasov).

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej
kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
– vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty
(rúško, šál, šatka),
– praktický výcvik vo vedení vozidla a údržby vozidla možno vykonávať len za účasti
jedného účastníka vodičského kurzu a jedného inštruktora; pri konaní skúšky sa počet
osôb rozširuje o jedného skúšobného komisára prítomného v kabíne vozidla,
– po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, ktorý absolvuje jeden
účastník kurzu musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka,
vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,
– medzi jednotlivými jazdami vozidlom pri zmene účastníka kurzu musí byť prestávka
v trvaní najmenej 15 minút,
– pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí
mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky,
ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú (napr. ochranné
rukavice),

Prevádzky knižníc sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
– zaistiť, aby pracovníci knižnice nosili pri kontakte s knihami a obdobnými predmetmi
rukavice,
– po vrátení knihy sa odporúča ju odložiť a ďalšiu manipuláciu s ňou umožniť až po
uplynutí 24 hodín.

Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne
povinné dodržiavať nasledovné:
– obmedziť predaj vstupeniek (miesteniek) tak, aby boli dodržané dvojmetrové odstupy
sediacich divákov. Dvojsedačka, alebo dve sedadlá vedľa seba môžu byť predané iba
na požiadanie a to pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov,
– hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými
utierkami,
– zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
– vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
– pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (klučiek,
držadiel, pultov),
– zakazuje sa predaj a konzumácia pokrmov alebo nápojov,
– vo foyeroch budú zrušené všetky miesta na sedenie (prenosné budú odstránené, pevné
ohradené páskou). Návštevníci po zakúpení vstupeniek musia zaujať svoje miesto
v sále,
– prevádzkovateľ zabezpečí aspoň jednu osobu, ktorá dohliada na dodržiavanie
uvedených pravidiel.

Prevádzky umelých kúpalísk (plavární) sú súčasné povinné dodržiavať nasledovné:
– vstup majú umožnený len členovia športových klubov,
– zabezpečí sa meranie teploty a osobám s teplotou vyššou ako 37,0 °C sa nepovolí
vstup na kúpalisko,
– vedie sa evidencia osôb s pobytom v bazéne,
– zabezpečí sa časový interval medzi striedaním športových klubov pre dezinfekciu
používaných priestorov (šatne, WC a sprchy), ktorá sa vykoná prípravkami
s virucídnymi účinkami po každej skupine,
– zabezpečí sa, aby členovia športového klubu s výnimkou pobytu vo vode
a sprchovania používali rúško,
– zabezpečí sa, aby členovia športových klubov po pobyte v bazéne v čo najkratšom
čase opustili priestory kúpaliska,
– pred obnovením prevádzky umelého kúpaliska sa musia bazény bez recirkulácie
vypustiť, mechanicky vyčistiť, vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami
a napustiť novou vodou. Pri bazénoch s recirkuláciou sa musí prečistiť celý objem
vody na recirkulačnom zariadení. Vyčistiť a vydezinfikovať prostriedkami
s virucídnymi účinkami sa musí technické príslušenstvo bazénov vrátane rozvodov a
recirkulačných zariadení. Dezinfekcia musí zahŕňať dostatočné postupy na likvidáciu
mikrobiologického znečistenia vrátane legionel (napr. termodezinfekciu),
– prevádzka bazéna môže byť obnovená iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy
kvality vody na kúpanie; bazény nesmú mať funkčné atrakcie, pri ktorých dochádza
k tvorbe aerosólov,
– pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky,
– pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy. V
bazénoch sa spravidla udržiava obsah voľného chlóru od 0,5 mg/l do 1 mg/l,
– na umelých kúpaliskách sa zabezpečuje dostatočné vetranie; prednostne sa využíva
prirodzené vetranie,
– na kúpaliskách je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie
(prípravkami s virucídnymi účinkami) plôch, priestorov, športových pomôcok a
zariadení kúpalísk. Zintenzívniť je potrebné najmä čistenie často dotykových
povrchov (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia),
– hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými
utierkami,
– na kúpaliskách je potrebné zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól
(napr. sušiče rúk).

Prevádzka zoologických záhrad je súčasne povinná:
– zverejniť na viditeľnom mieste oznam o povinnosti dodržania odstupu od zvierat
minimálne 2 metre,
– nesprístupniť vnútorné verejne prístupné priestory zoologických záhrad.
Prevádzka botanických záhrad je súčasne povinná:
– nesprístupniť vnútorné verejne prístupné priestory botanických záhrad.

Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sú súčasne povinné dodržiavať
nasledovné:
– vstup a pobyt v zariadení umožniť len osobám s vhodne prekrytými hornými dýchacími
cestami (rúško, šál, šatka),
– zabezpečiť voľne dostupnú dezinfekciu rúk pre účely jej pravidelného používania,
– pravidelne sledovať zdravotný stav osôb zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na
príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa),
– obmedziť odbornú činnosť s klientmi na urgentné prípady za dodržania všeobecných
epidemiologických preventívnych opatrení,
– zabezpečiť starostlivosť o klientov zariadenia alebo o klientov v krízovej situácii online a
telefonicky,uzatvoriť zariadenia pre verejnosť, zakázať návštevy a pohyb cudzích osôb v priestoroch.

Zariadenia školského stravovania za účelom prípravy stravy pre deti alebo seniorov sú
súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
Ad I/ pre seniorov:
1. Prevádzkovateľ zariadenia školského/predškolského stravovania oznámi miestne
príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva , že bude realizovať
poskytovanie stravy pre seniorov.
2. Prevádzkovateľ predloží pred zahájením tejto činnosti na miestne príslušný regionálny
úrad verejného zdravotníctva dodatok prevádzkového poriadku, vypracovaný na aktuálne
podmienky pre konkrétne zariadenie a v nadväznosti na aktuálnu situáciu v súvislosti
s ochorením COVID -19, ktorý musí obsahovať najmä:

A/ Preventívne opatrenia pre zamestnancov:
– relevantný spôsob kontroly aktuálneho zdravotného stavu zamestnancov (zmeria
si teplotu sám doma, v prípade zvýšenia teploty nad fyziologickú úroveň nejde
do práce, oznámi skutočnosť zamestnávateľovi, kontaktuje ošetrujúceho lekára,
lekára kontaktuje aj v prípade zdravotných ťažkostí v súvislosti s respiračným
systémom (kašeľ, sťažené dýchanie, nádcha);
– pokiaľ zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19,
alebo podozrivou s ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte,
alebo v blízkej rodine je niektorý príslušník rodiny v karanténe, bezodkladne
oznámi túto skutočnosť zamestnávateľovi – v takomto prípade je z prípravy
stravy vylúčený;
– preškoliť a viesť dokumentáciu o preškolení zamestnancov o poznatkoch,
všetkých preventívnych opatreniach, ktoré musí poznať a realizovať v praxi
každý zamestnanec ohľadom ochorenia COVID-19;
– upraviť spôsob sanitácie v prevádzke (druhy používaných čistiacich
a dezinfekčných prostriedkov, čistiacich pomôcok), vedenia dokumentácie
o vykonávaní sanitácie v prevádzke;
– rešpektovať zásady pre zamestnancov vypracované v súlade s odporúčaniami

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre verejnosť, najmä:
– umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak
nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky
na báze alkoholu;
– nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst;
– zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou
vreckovkou a následne ju zahodiť do koša;
– vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného
ochorenia;
– dodržiavať vzdialenosť najmenej dva metre medzi sebou;
– nechodiť do oblastí s vysokou koncentráciou ľudí;
– v domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov;
– nosiť ochranné rúško v uzavretých priestoroch, na nákupoch, v hromadnej
doprave, všade tam, kde sa zhromažďuje väčší počet ľudí;
– v prípade ochorenia zostať doma a telefonicky kontaktovať svojho
zamestnávateľa a ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby;
– spôsob dodávania, príjmu a preberania tovaru;
– spôsob prípravy pokrmov – prísne dodržiavanie zásad systému HACCP –
základným predpokladom systému je dodržiavanie správnej výrobnej
a hygienickej praxe, ktorá tvorí základ a vytvára vhodný rámec systému
kritických bodov pri výrobe a manipulovaní s potravinami;
– spôsob balenia a výdaja stravy a povinnosti pre zamestnancov, ktorí zabezpečujú
balenie stravy:
– spôsob balenia stravy pre dodávanie stravy do zariadení, ktoré
prevádzkovateľ dodáva v prepravných termonádobách resp. termoportov
– spôsob balenia stravy pre rozvoz
– balenie stravy je možné vykonávať len do jednorazových nevratných
obalov;
– spôsob rozvozu stravy, vykonávanie sanitácie a dezinfekcie prepravného
vozidla, dezinfekcie termoportov, termonádob;
– zákaz pohybu cudzích osôb v priestoroch zariadení školského stravovania;

B/ Súčasťou prevádzkového poriadku musí byť aj vypracovaný krízový plán, ktorý
musí obsahovať:
1. Kapacitu stravovacieho zariadenia (počet pripravených jedál).
2. Zodpovednú osobu za prevádzku, zástupcu – telefonický kontakt, mailovú adresu, tak,
aby vždy bola jedna zodpovedná osoba zastihnuteľná, vrátane osobnej prítomnosti v
prevádzke.
3. V prípade ochorenia alebo nariadenej karantény zamestnancovi prevádzky zariadenia
školského stravovania musí spôsob riešenia prípravy stravy (napr. vytvorenie
pracovných skupín, ktoré podľa rozpisu pripravujú stravu a tieto skupiny nie sú vo
vzájomnom kontakte).

Ad II/ pre deti:
1. Pre prípravu a výdaj stravy obdobne platia ustanovenia uvedené v bode I. vrátane
vypracovania prevádzkového poriadku.
2. Pre deti je možné pripravovať a podávať stravu podľa materiálno-spotrebných noriem
a receptúr pre školské stravovanie vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR,
Strava bude deťom distribuovaná prostredníctvom ich rodičov, alebo zákonných zástupcov,
ktorí stravu fyzicky vyzdvihnú pri výdajnom okienku za dodržania nasledovných
hygienických podmienok:
– vhodného prekrytia horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka)
– dodržiavanie 2 m odstupov
– rešpektovanie minimálneho kontaktu, vrátane zákazu podávania rúk.
personál, vydávajúci výrobky, je povinný používať jednorazové rukavice

Prevádzky obchodných domov v zmysle § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z. sú
súčasne povinné:
– zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
– hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom
a papierovými utierkami,
– vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
– vo foyeroch budú zrušené všetky miesta na sedenie (prenosné budú odstránené,
pevné ohradené páskou),
– v priestoroch určených na konzumáciu pokrmov alebo nápojov platia podmienky
pre prevádzky verejného stravovania,
– zabezpečiť uzavretie vnútorných detských ihrísk a priestorov obdobných
voľnočasových aktivít pre deti.

C) S účinnosťou od 20. mája 2020 do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci
uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby a zároveň sa pre
každú nedeľu v mesiaci nariaďuje prevádzkovateľom priestorov maloobchodných prevádzok
a prevádzok poskytujúcich služby vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných
prevádzok (sanitárny deň).

Tieto povinnosti sa nevzťahujú na:
1. prevádzky veterinárnych ambulancií,
2. verejné lekárne uvedené v rozpise organizácie poskytovania lekárenskej pohotovostnej
služby zverejnenom na webovom sídle príslušného samosprávneho kraja podľa § 135
ods. 4 zákona č. 362/2011 Z. z.,
3. verejné lekárne a nemocnične lekárne s oddelením výdaja verejnosti s miestom
výkonu činnosti v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby podľa
vyhlášky MZ SR č. 22/2018 Z. z. so schváleným prevádzkovým časom zahŕňajúcim
nedeľu v prípade, ak v sídle tohto pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej
služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby spôsobom
uvedeným v bode 2,
4. nemocničné lekárne,
5. čerpacie stanice pohonných hmôt a palív, samoobslužné autoumyvárne,
6. prevádzky telekomunikačných operátorov,
7. prevádzky verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
8. prevádzky poštových, bankových a poisťovacích služieb,
9. prevádzky donáškových služieb,
10. prevádzky ubytovacích zariadení,
11. prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č.
578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára,
12. vonkajšie športoviská,
13. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa
zákona č. 245/2008 Z. z.,
14. vonkajšie priestory zoologických záhrad a botanických záhrad a prevádzky v ich
priestoroch,
15. vonkajšie turistické atrakcie,
16. múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene,

D) S účinnosťou od 20. mája 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom predajní potravín
a predajní drogérií nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do
11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

E) S účinnosťou od 20. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa pozastavuje poskytovanie
sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov, v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej
služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú:
1. denné stacionáre,
2. zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby,
3. zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby,
4. špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby,
5. domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby,
6. denné centrá (bývalé kluby dôchodcov),
7. zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (bývalé detské jasle).

Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať
hygienicko-epidemiologický režim.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3795/2020 zo dňa 05.05.2020.

O d ô v o d n e n i e

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného
zdravia II. stupňa. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020
pandémiu ochorenia COVID-19.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie
epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike a v súlade
s postupným plánom otvárania prevádzok vydal opatrenie, ktorého obsah je uvedený v
záväznej časti tohto opatrenia. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zároveň
uložil prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby
povinnosť dodržiavať protiepidemické opatrenia.

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a)
zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva
uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky