Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – karanténa

sp. zn.: OLP/4203/2020
Bratislava, 20.05.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods.
4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia
mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením
vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej
dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie v súlade so
závermi z rokovania Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo dňa 19.05.2020
podľa § 12 ods. 2 písm. b), c) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje tieto

opatrenia:

1. Všetkým osobám, ktoré od 21. mája 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej
republiky, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na
vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 a následne po zistení
negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe
14 dní. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám
žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

Nariadenie izolácie v zariadeniach určených štátom sa nevzťahuje na nasledovné osoby:
– osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu,
– tehotné ženy, osoby s onkologickým ochorením, psychiatrickým ochorením, ťažkou
poruchou imunity, osoby s osobitnými výživovými potrebami, osoby s chronickými
ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev, osoby s metabolickými poruchami, osoby
s epilepsiou, osoby s mentálnou poruchou, osoby so závažnými ochoreniami
vyžadujúcimi pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch, zdravotne
ťažko postihnuté osoby. Tieto osoby sú pri vstupe na územie Slovenskej republiky
povinné odovzdať potvrdenie od lekára opatrené jeho podpisom a pečiatkou o tom, že
ich zdravotný stav spadá pod vyššie uvedené zdravotné obmedzenia.
– osoby nad 75 rokov,
a osobám im blízkym a sprevádzajúcim v dobe prekročenia štátnych hraníc SR, ktoré od
21. mája 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky.

Všetkým osobám uvedeným vyššie, na ktoré sa nevťahuje nariadenie o izolácii
v zariadeniach určených štátom a osobám blízkym a sprevádzajúcim sa za splnenia
podmienky, že pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdajú výsledok
negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie
starší ako 96 hodín, nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní. Povinnosť
podľa tohto bodu odovzdať výsledok negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19
sa nevzťahuje na osoby mladšie ako 3 roky. Osobám mladším ako 18 rokov, ktoré bez
sprievodu vstupujú na územie Slovenskej republiky sa nariaďuje izolácia v domácom
prostredí na dobu 14 dní. Po dobu domácej izolácie sa táto nariaďuje i osobám žijúcim
s nimi v spoločnej domácnosti. Všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť domácej
izolácie sú povinné sa bezodkladne telefonicky hlásiť na miestne príslušnom regionálnom
úrade verejného zdravotníctva.

2. Všetkým osobám, ktoré od 21. mája 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej
republiky sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili
túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej
starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné
lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť
v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní
zdravotnej starostlivosti. Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú
takúto dohodu sú povinné oznámiť umiestnenie do izolácie podľa bodu 1 miestne
príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.

3. Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú
starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje,
aby všetkým osobám, ktoré v období od 21. mája 2020 od 7.00 hod. vstúpili na územie
Slovenskej republiky, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti,
vystavili PN z dôvodu karantény pre COVID-19.

4. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na:

– osoby s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
pri návrate z Maďarska, Poľskej republiky, Českej republiky, Rakúskej republiky,
Slovinskej republiky, Chorvátskej republiky, Nemeckej spolkovej republiky alebo
Švajčiarskej konfederácie, pokiaľ ich pobyt mimo územia Slovenskej republiky pred
návratom nepresiahol dobu 24 hodín,
– vodičov nákladnej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla alebo iných členov
leteckého personálu, posádku v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov,
vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej nákladnej doprave; tieto osoby,
ktoré prekračujú hranicu Slovenskej republiky aj inými spôsobmi dopravy za účelom
presunu do miesta, kde budú vykonávať svoju činnosť alebo pri návrate domov sa
preukážu potvrdením od zamestnávateľa v štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo
osvedčením pre pracovníkov v medzinárodnej doprave, ktorého vzor je uvedený
v prílohe č. 3 oznámenia Európskej komisie o uplatňovaní zelených jazdných pruhov
(Green Lanes),
– vodičov a posádky osobnej, leteckej alebo autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú
prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky,
– vodičov a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta a vodičov
a posádky vykonávajúcich prevoz orgánov určených na transplantáciu, krvi a krvných
náhrad,
– zamestnancov pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu
ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo
spopolnenia,
– po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na osoby, ktoré
vstupujú alebo púšťajú územie Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia akútnej
a neodkladnej diagnostiky a liečby, protokolárnej prevencie a liečby, a pokračujúcej
liečby zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym,
– po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstvom
obrany Slovenskej republiky na vstup alebo tranzit príslušníkov policajných zborov
prechádzajúcich územím Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich
z členstva v EÚ a príslušníkov ozbrojených síl a NATO,
– po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na vykonanie tranzitu
štátnych príslušníkov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov navracajúcich
sa do domovskej krajiny a prechádzajúcich územím Slovenskej republiky bez
zastavenia a na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky na základe
žiadosti súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní,
– osoby požívajúce na území Slovenskej republiky diplomatické výsady a imunity,
– po odsúhlasení Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky na zamestnancov medzinárodných organizácií, medzinárodných finančných
inštitúcií a inštitúcií Európskej únie, ktorí majú na území Slovenskej republiky miesto
výkonu práce a ich rodinných príslušníkov,
– poslancov Európskeho parlamentu zvolených v Slovenskej republike a ich rodinných
príslušníkov,
– osoby vyslané na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky, ktoré vstupujú na územie
Slovenskej republiky počas a po skončení vyslania v cudzine, spolu s ich rodinnými
príslušníkmi
– osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu realizácie
právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti
rodičov o maloleté dieťa, prípadne práva styku s maloletým dieťaťom. Osoba, ktorá
takto vstupuje na územie Slovenskej republiky je povinná pri vstupe na územie
Slovenskej republiky preukázať sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo
rodičovskou dohodou a zároveň informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí
a mládeže) o zámere vstupu na územie Slovenskej republiky z dôvodu uvedeného
v tomto bode,
– po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky osoby zabezpečujúce servis a údržbu poľnohospodárskej techniky, posádky
poľnohospodárskej techniky a ich sprievod v období od 01.06.2020 do 30.10.2020.

Osobám uvedeným v tomto bode sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov
respiračného ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky svojmu
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť
v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ uvedené osoby nemajú na území Slovenskej
republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, oznámia túto informáciu bezodkladne na
číslo tiesňového volania 112.

Vodičom nákladnej dopravy, členom posádky lietadla alebo iným členom leteckého personálu,
posádke v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičom, vozmajstrom, vlakovým čatám
a obslužným pracovníkom v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú alebo vystupujú
na/z územia Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru sa
nariaďuje, aby pri nakladaní a vykladaní tovaru používali osobné ochranné pracovné
prostriedky, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo
vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky
k pravidelnému čisteniu rúk. Pre zamestnancov v železničnej doprave vyhotoví zamestnávateľ
potvrdenie, ktoré jasne preukáže, že nútený prechod štátnej hranice im vyplýva z povahy ich
práce, ktorou zabezpečujú nákladnú dopravu. Pre tieto osoby sa pre ich potrebný pobyt na
území Slovenskej republiky mimo plnenia pracovných povinností nariaďuje domáca izolácia,
pokiaľ je to možné mimo osôb, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti. Členom posádky
lietadla a iným členom leteckého personálu, ktorých výkon činnosti je nevyhnutný na
vykonanie letov lietadiel s miestom vzletu na území iného štátu a miestom pristátia na území
SR na ktoré sa nevzťahuje zákaz vykonávania určených civilných letov, sa nariaďuje
dodržiavať protiepidemické opatrenia stanovené Ministerstvom dopravy a výstavby
Slovenskej republiky.

Zamestnancom pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských
pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia, sa nariaďuje,
aby pri preberaní, odovzdávaní a nakladaní ľudských pozostatkov používali respirátory FFP2
/ FFP3, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo
vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky
k pravidelnému čisteniu rúk.

Vodičom a posádkam zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta, sa nariaďuje, aby
transport pacienta vykonávali len vozidlami, v ktorých je oddelený priestor pre pacienta, aby
pri transporte používali osobné ochranné pracovné pomôcky (respirátory FFP2 / FFP3,
ochranné okuliare, rukavice) a používali dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk.

5. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený
pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr.
u SZČO), v prihraničných oblastiach na území susedného štátu vo vzdialenosti pozemnou
cestnou komunikáciou do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie
Slovenskej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce
alebo potvrdenia o takomto výkone práce.

Zároveň sa toto Opatrenie podľa bodu 1 až 3 nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného
hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky, a majú uzatvorený pracovnoprávny
vzťah, obdobný pracovný vzťah, alebo miesto výkonu práce (napr. u SZČO), na území
Slovenskej republiky vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou do 30 km od
otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a sú držiteľmi
potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo o potvrdení o takomto výkone
práce. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa taktiež nevzťahuje na osoby žijúce s takouto osobou
v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujú hranicu v jej sprievode.
Zároveň sa toto Opatrenie podľa bodu 1 až 3 nevzťahuje na občanov Slovenskej republiky,
ktorí majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu
do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a osoby
žijúce s nimi v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujú hranicu v ich sprievode.

6. V odôvodnených prípadoch nespadajúcich pod body 4 a 5 môže výnimku z bodov 1 až 3
udeliť Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej
písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky v jeho pôsobnosti. Táto osoba je
povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať výsledok negatívneho testu
(potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.

V odôvodnených prípadoch môže výnimku z povinnosti odovzdania negatívneho testu RTPCR na ochorenie COVID-19
nie staršieho ako 96 hodín udeliť Úrad verejnéhozdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej
žiadosti člena vlády Slovenskej republiky v jeho pôsobnosti.

7. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený
pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr.
SZČO), v oblasti zdravotníctva, opatrovateľstva, vedecko-výskumný pracovník,
pedagogický zamestnanec alebo sezónny pracovník v poľnohospodárskom alebo
potravinárskom odvetví, a to vo vzdialenosti viac ako 30 km po pozemnej komunikácii od
hraničného priechodu z územia Slovenskej republiky na územie Českej republiky alebo
Rakúskej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce.
Táto osoba je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať výsledok
negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie
starší ako 96 hodín.

8. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a navštevujú, študujú alebo sa
uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej
škole v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike, vrátane
jednej sprevádzajúcej osoby, a sú držiteľmi potvrdenia o takejto skutočnosti (napr.
potvrdenie o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do školy, v prípade
sprevádzajúcej osoby aj čestné vyhlásenie sprevádzanej osoby).
V prípade, že pobyt uvedených osôb v týchto krajinách presiahne dobu 24 hodín, sú tieto
osoby povinné najskôr na 5. deň od vstupu na územie Slovenskej republiky podrobiť sa
laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 a v prípade pozitívneho výsledku túto
skutočnosť oznámiť lekárovi podľa bodu 2 tohto opatrenia a miestne príslušnému
regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Po dobu do zistenia negatívneho výsledku
vyšetrenia na ochorenie COVID-19 sa týmto osobám nariaďuje izolácia v domácom
prostredí.

Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej
republiky za účelom vykonania prijímacích skúšok, záverečných skúšok, iných skúšok
alebo zápisu do škôl na území Slovenskej republiky alebo vypratania osobných vecí
z internátov alebo iných ubytovacích zariadení, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, a sú
držiteľmi potvrdenia o takejto skutočnosti (napr. pozvánka na prijímacie skúšky, zápis do
školy). Táto osoba je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať
výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID19 nie starší ako 96 hodín.

Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú
štatút žiaka základnej školy alebo strednej školy alebo štatút študenta dennej formy
vysokoškolského štúdia a nedovŕšili 26 rokov veku a majú trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt v Slovenskej republike a zúčastňujú sa tréningového procesu, ako riadni členovia
športového klubu v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej
republike, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, a sú držiteľmi potvrdenia o takejto
skutočnosti (napr. potvrdenie o členstve v športovom klube, v prípade sprevádzajúcej
osoby aj čestné vyhlásenie sprevádzanej osoby).

9. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a poskytujú neodkladnú
starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území susedného štátu, ktorí nie sú
schopní sa sami o seba postarať, a to vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Osoba, ktorá
takto prekračuje hranicu Slovenskej republiky je povinná preukázať sa potvrdením
o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným
prehlásením o rodinnom vzťahu. Tieto dokumenty musia byť preložené do slovenského
jazyka, okrem dokumentov predložených v českom jazyku.

V prípade, že pobyt uvedených osôb v týchto krajinách presiahne dobu 24 hodín, sú tieto
osoby povinné pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať výsledok negatívneho
testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96
hodín.

Zároveň sa toto Opatrenie podľa bodu 1 až 3 nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt v niektorom zo susedných štátov Slovenskej republiky a prekračujú
hranicu Slovenskej republiky z dôvodu realizácie neodkladnej starostlivosti o blízkych
rodinných príslušníkov na území Slovenskej republiky, ktorí nie sú schopní sa sami o seba
postarať, a to vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Osoba, ktorá takto prekračuje hranicu
Slovenskej republiky je povinná preukázať sa potvrdením o neodkladnej starostlivosti od
lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu. Tieto
dokumenty musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokumentov predložených
v českom jazyku. Táto osoba je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky
odovzdať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie
COVID-19 nie starší ako 96 hodín.

10. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, nepatriace pod bod 4, ktoré majú
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a ktoré obhospodarujú
pozemky nachádzajúce sa na území Českej republiky, Maďarska, Rakúskej republiky alebo
Poľska do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice Slovenskej republiky. Opatrenie podľa
bodu 1 až 3 sa taktiež nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
v Českej republike, Maďarsku, Rakúskej republike alebo Poľsku a ktoré obhospodarujú
pozemky na území Slovenskej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice.
Tieto osoby sú povinné sa na hranici Slovenskej republiky preukázať hodnoverným
dokladom v slovenskom jazyku preukazujúcim uvedenú skutočnosť (napr. list vlastníctva,
zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy).

Týmto osobám sa nariaďuje, aby sledovali svoj zdravotný stav a v prípade akýchkoľvek
príznakov respiračného ochorenia týchto osôb bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to
telefonicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú
starostlivosť tejto osobe v príslušnom špecializačnom odbore, a s ktorým má osoba
uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ uvedené osoby nemajú
na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, oznámia túto
informáciu bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

Termín: 21. mája 2020 od 7.00 hod. do odvolania

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3992/2020 zo dňa 15.05.2020.

O d ô v o d n e n i e

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc
dňom 12.03.2020 mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa
a vyhlásila na postihnutom území Slovenskej republiky núdzový stav podľa čl. 5 ústavného
zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu
a núdzového stavu v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 19. marca 2020.
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020
pandémiu ochorenia COVID-19.

V nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo svete a v susedných štátoch
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky udelil výnimku z povinnej karantény
v domácom prostredí, resp. v štátom určenom zariadení pre osoby s trvalým alebo prechodným
pobytom na území Slovenskej republiky, pri návrate z Maďarska, Poľskej republiky, Českej
republiky, Rakúskej republiky, Slovinskej republiky, Chorvátskej republiky, Nemeckej
spolkovej republiky alebo Švajčiarskej konfederácie, pokiaľ ich pobyt mimo územia Slovenskej
republiky pred návratom nepresiahol dobu 24 hodín.

Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení
COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.
Osoba, ktorej týmto opatrením vznikla povinnosť izolácie, je povinná:
a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka,
kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky
kontaktovať zodpovednú osobu karanténneho zariadenia a v prípade domácej izolácie
ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť
sa odberu biologického materiálu,
b) zdržať sa sociálnych kontaktov,
c) zdržať sa cestovania,
d) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v
mieste izolácie vnímavé osoby.

Nerešpektovanie tohto opatrenia je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva podľa
§ 56 zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva
uloží pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 1659 eur. V blokovom
konaní môžu aj orgány Policajného zboru a obecnej polície uložiť páchateľovi za
nerešpektovanie tohoto opatrenia pokutu vo výške do 1000 eur.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky