Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k operačným a intervenčným výkonom v súvislosti s ochorením COVID-19 počas priaznivej epidemiologickej situácie v Slovenskej republike

Bratislava, 20. 05. 2020
OE/3446/94118/2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k operačným a intervenčným výkonom v súvislosti s ochorením COVID-19 počas priaznivej epidemiologickej situácie v Slovenskej republike

Tento dokument sa vydáva s cieľom poskytnúť usmernenie pre optimalizáciu plánovanej
operačnej/intervenčnej zdravotnej starostlivosti a neodkladnej operačnej/intervenčnej zdravotnej
starostlivosti za súčasnej epidemiologickej situácie v Slovenskej republike ku dňu vydania tohto
dokumentu (k 20.05.2020).

Postup pri odkladnej operačnej / intervenčnej zdravotnej starostlivosti
Pred plánovaným operačným alebo intervenčným výkonom pri súčasnej epidemiologickej situácii nie je
potrebné dodržiavať 14-dňovú karanténu a nie je vyžadovaný test RT-PCR na dôkaz koronavírusu SARSCoV-2 u pacienta (platí pre deti aj dospelých) alebo sprievodcu dieťaťa.

Súčasťou základného lekárskeho vyšetrenia pred operačným/intervenčným výkonom je stále povinná aj
epidemiologická anamnéza a pri prijatí do zdravotníckeho zariadenia pred výkonom je nateraz zachované
aj triedenie pacientov.

Postup pri neodkladnej (akútnej) operačnej/ intervenčnej zdravotnej starostlivosti

Pred akútnym operačným/intervenčným výkonom sa môže zvážiť realizácia RT-PCR vyšetrenia na
prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2, tento postup však nemôže mať dopad na odloženie
operácie/intervencie. Indikáciu pre toto vyšetrenie môže stanoviť lekár zdravotníckeho zariadenia, ktoré
pacienta na akútny výkon prijalo, so zaznamenaním dôvodu indikácie do zdravotnej dokumentácie.

Postupuje sa podľa príslušných štandardných a odporúčaných postupov vydaných Ministerstvom
zdravotníctva Slovenskej republiky.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky