Opatrenia prijaté okresným krízovým štábom - informácia

Na základe 2 kôl plošného testovania sme zaznamenali nárast výskytu ochorenia COVID-19 v niektorých obciach okresu Rožňava - Dňa 31.1.2021 zasadal okresný krízový štáb - Na základe uznesenia krízového štábu a zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie boli prijaté opatrenia:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkoch v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Litve, v Českej republike, v Taliansku, vo Francúzsku, v Írsku a v Estónsku. Ide o nasledujúce výrobky: 1. hlásenie č. A12/00102/23 názov: PALACIO
V 4. kalendárnom týždni boli dňa 25.01.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Honce, Štítnik, Slavošovce, Čierna Lehota a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce  Rochovce – Potraviny COOP Jednota. Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce  Honce nie je
Kód dg. Diagnóza počet A045 Kampylobakteriálnaenteritída 2 A047 Enterokolitída zapríčinená Clostrídiumdifficile 2 A080 Rotavírusováenteritída 2 B019 Ovčie kiahne 4 B029 Zoster bez komplikácie Zoster, NS 1 B85 Pedikulóza zavinená Pediculushumanuscapitis 1 B86 Svrab 5 J069 Nešpecifikovaná akútna infekcia horných dýchacích ciest 2 J18 Zápal pľúc vyvolaný nešpec. mikroorganizmom 3 N390 Infekcia močovej sústavy bez určenia
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydaniepovolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 19 ods. 4 písm. a) zákonač. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,

Seriál – NOVÉ POTRAVINY

Viete čo je nová potravina? Môže byť pre nás prospešná? Neustále nám na stôl prichádzajú nové druhy potravín. Kľúčovými hnacími silami sú rastúca globalizácia, etnická rozmanitosť a hľadanie nových zdrojov živín.  „Nová potravina“ je akákoľvek potravina, ktorá nebola v Únii pred 15. májom 1997 vo významnej miere používaná na ľudskú spotrebu, a to bez ohľadu

Detské vši

Voš detská sa živí prúdiacou krvou a prijíma potravu každé 2 až 3 hod. Samičky kladú denne 3 – 4 vajíčka (hnidy) ku koreňom vlasov pevným, prakticky nerozpustným tmelom. Vajíčka (hnidy) zostávajú na vlasoch i po vyliahnutí vší. Živé hnidy sú žltobiele, po vyliahnutí sú priesvitné. Dospelé samičky žijú priemerne 3 týždne a za život
    Kód dg. Diagnóza počet A047 Enterokolitída zapríčinená Clostrídiumdifficile 1 A692 Lymeská choroba 2 B019 Ovčie kiahne 2 B182 Chronická vírusová hepatitída C 1 B86 Svrab 6 J02 Akútny zápal hltana 1 J10 Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky 2 J18 Zápal pľúc vyvolaný nešpec. mikroorganizmom 2 J209 Akútna bronchitída 1 J21 Akútny zápal priedušničiek
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Taliansku, v Českej republike a vo Francúzsku. Ide o nasledujúce výrobky:   1. hlásenie č. A12/00052/23  názov: Boum – parfum pre ženy značka: Mavi profumi typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
ROZHODNUTIERegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydaniepovolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 19 ods. 4 písm. a) zákonač. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
Kód dg. Diagnóza počet A150 TBC pľúc potvrdená mikroskopiou spúta 1 A047 Enterokolitída zapríčinená Clostrídium difficile 1 B019 Ovčie kiahne 5 B0129 Zoster bez komplikácie 1 B86 Svrab 10 J02 Akútny zápal hltana 1 J069 Akútna infekcia HDC 1 J121 Pneumónia vyvolaná RS vírusom 1 J158 Iná bakteriálna pneumonia 1 J180 Bližšie neurčená pneumonia 5
HORE
Facebook RUVZRV