Opatrenia prijaté okresným krízovým štábom - informácia

Na základe 2 kôl plošného testovania sme zaznamenali nárast výskytu ochorenia COVID-19 v niektorých obciach okresu Rožňava - Dňa 31.1.2021 zasadal okresný krízový štáb - Na základe uznesenia krízového štábu a zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie boli prijaté opatrenia:

V 36. kalendárnom týždni bola dňa 05.09.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratá 1 vzorka pitnej vody z verejného vodovodu v k. ú. obce Silica. Analyzovaná vzorka pitnej vody nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou
ROZHODNUTIE Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 19 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch
ROZHODNUTIE Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (ďalej len „RÚVZ RV“), ako orgán príslušný na vydanie povolenia počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 19 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch
Organizátorom a iniciátorom Európskeho týždňa mobility (ETM) je Európska komisia a na Slovensku ju pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia. Keďže doprava je jednou z oblastí, kde stále stúpa množstvo vyprodukovaných emisií, ktoré negatívne vplývajú na zdravie a život obyvateľov, je potrebné zmeniť podobu a organizáciu miest.  Práve kampaň ETM
V 36. kalendárnom týždni bolo dňa 05.09.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratých 8 vzoriek pitnej vody  z verejných vodovodov v k. ú. mesta  Rožňava, v k. ú. obce  Ardovo – Obecný úrad a rodinný dom č.8, v k. ú. obce  Vyšná Slaná- Potraviny Coop Jednota a Obecný úrad, v k. ú. obce  Jablonov nad Turňou a v k. ú. obce  Gočovo – Potraviny Coop Jednota a
V 34. kalendárnom týždni boli dňa 22.08.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Ardovo, Plešivec, Gemerská Hôrka, Hrušov, 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Meliata – Hospodársky dvor Farma. Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k. ú. obcí Plešivec, Gemerská Hôrka
Dňa 30.8.2022 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej „ÚVZ SR“) cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá zaslané varovné oznámenie Poľska o nevyhovujúcom výrobku – sklenenom pohári „Jungle Summer“, 250 ml, EAN kód: 41247001011000000200, krajina pôvodu: Čína. V uvedenom výrobku bola laboratórnou analýzou zistená migrácia kadmia a olova, čo je v rozpore s nariadením EP
V 32. kalendárnom týždni bola dňa 10.08.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratá 1 vzorka pitnej vody z verejného vodovodu v k. ú. obce Dedinky, 1 vzorka vody bola odobratá v rámci štátneho zdravotného dozoru z voľne prístupného prameňa v k.ú. obce Gemerská Poloma  – prameň Žläbok. Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce  Dedinky je v súlade s limitmi
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Litve, v Rakúsku a v Českej republike. Ide o nasledujúce výrobky: 1. hlásenie č. A12/01124/22  názov: Olaplex Hair Perfector No. 3 – výrobok na ošetrenie poškodených vlasov značka: Olaplex typ
HORE
Facebook RUVZRV