Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 34. kal.t. 2023

Kód dg. Diagnóza počet
A020 Salmonelová enteritída 2
A080 Rotavírusová enteritída 2
A047 Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile 1

I. Črevné nákazy:

  • hlásené 2 prípady salmonelovej enteritídy u osôb nad 60 rokov z toho sa jednalo o jednu osobou umiestnenú v DSS,
  • 2 prípady rotavírusu u detí do 5 rokov,
  • 1 enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile u 71 roč. osoby.

II. Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené

IV. Respiračné nákazy: nehlásené

V. Neuroinfekcie: nehlásené

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou:  nehlásené

VII. Nákazy kože a slizníc: nehlásené

VIII. Ostatné nákazy: nehlásené

IX. Pohlavne prenosné ochorenia: nehlásené

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.