Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 40. kal.t. 2023

Kód dg. Diagnóza počet
A370 Divý kašeľ vyvolaný Bordetellapertussis 1
B029 Zoster bez komplikácie Zoster, NS 1
B86 Svrab – scabies 2
I800 Flebitída a tromboflebitída povrchových ciev dolných končatín 1
J180 Bližšie neurčená pneumónia 4
N300 Akútna cystitída 1
N309 Nešpecifikovaná cystitída 2
N390 Infekcia močovej sústavy bez určenia miesta 1
U071 COVID-19 potvrdený PCR 2

I. Črevné nákazy: nehlásené.

II. Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním:

  • divý kašeľ vyvolaný Bordetellapertussis u 66 roč. ženy,

IV. Respiračné nákazy: 

  • hlásený Zoster bez komplikácie u 64 roč. ženy,
  • 4x hlásená bližšie neurčená pneumónia u dospelých osôb, všetky prípady hlásené ako NN,
  • 2 prípady ochorenia na COVID – 19 u dospelých osôb.

V. Neuroinfekcie: nehlásené.

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou: nehlásené.

VII. Nákazy kože a slizníc: 

  • 2 prípady Svrabu (scabies) u dospelých osôb,
  • Flebitída a tromboflebitída povrchových ciev dolných končatín u 80 roč. ženy, hlásené ako NN.

VIII. Ostatné nákazy

  • 1 prípad akútnej cystitídy u dospelej osoby, hlásený ako NN,
  • 2 prípad nešpecifikovanej cystitídy u dospelých osôb, hlásené ako NN,
  • 1 prípady infekcií močovej sústavy u dospelej osoby, hlásený ako NN.

IX. Pohlavne prenosné ochorenia: nehlásené

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.