Analýza epidemiologickej situácie v okrese za 41. kal.t. 2023

Kód dg. Diagnóza počet
A415 Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami 1
A692 Lymeskáchoroba 1
B86 Svrab 3
J069 Akútna infekcia horných dýchacích ciest 5
J180 Bližšie neurčená pneumónia 12
J40 Bronchitída 1
N390 Infekcia močovej sústavy bez určenia miesta 1
U071 COVID-19 potvrdený PCR 2

I. Črevné nákazy: nehlásené.

II. Vírusové hepatitídy: nehlásené.

III. Nákazy preventabilné očkovaním: nehlásené.

IV. Respiračné nákazy: 

  • 5x prípadov akútnych infekcií horných dýchacích ciest, ochoreli 2 muži a 3 ženy, hlásené ako nozokomiálne nákazy (NN),
  • 2x bližšie neurčené pneumónie u osôb nad 60 rokov veku, NN,
  • 2 prípady ochorenia na COVID – 19 u dospelých osôb, 1 osoba bola hospitalizovaná,
  • 1 bronchitída u dospelej osoby, NN.

V. Neuroinfekcie: 

  • hlásená lymeská choroba u dospelej ženy po prisatí kliešťa.

VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou: nehlásené.

VII. Nákazy kože a slizníc: 

  • 3 prípadu ochorenia na svrab, v 2 prípadoch sa jednalo o deti do 2 rokov veku z domácnosti s nízkym hygienickým štandardom.

VIII. Ostatné nákazy

  • 1 prípad nešpecifikovanej cystitídy u dospelej osoby, hlásená ako NN,
  • 1 prípad sepsy u 73 roč. ženy, hlásená ako NN.

IX. Pohlavne prenosné ochorenia: nehlásené

X. Importované nákazy: nehlásené.

XI. Úmrtia: nehlásené.