Chcem otvoriť novú prevádzku, aké mám povinnosti

Žiadosť je možné podať elektronicky cez portál www.slovensko.sk alebo písomne v listinnej
podobe na miestne príslušný RÚVZ

Priebeh schvaľovacieho procesu:

Novostavba / Územné konanie alebo spojené územné a stavebné konanie /

 • umiestnenie novej prevádzky - príslušný orgán verejného zdravotníctva z hľadiska
  možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie vydá záväzné stanovisko k
  umiestneniu stavby /
  Záväzné stanovisko je jedným z podkladov pre vydanie rozhodnutia o
  umiestnení stavby stavebným úradom. /

Povinná príloha: projektová dokumentácia


Novostavba, jestvujúca stavba / stavebné konanie /

 • Projektová dokumentácia - Vo vzťahu k orgánom verejného zdravotníctva žiadna
  povinnosť /
  možnosť požiadať RÚVZ o stanovisko k projektovej dokumentácii /

Novostavba, jestvujúca stavba / kolaudačné konanie /

 • Kolaudácia stavby - príslušný orgán verejného zdravotníctva z hľadiska možného
  negatívneho vplyvu na verejné zdravie vydá záväzné stanovisko ku kolaudácii stavby.
  /
  Záväzné stanovisko je jedným z podkladov pre vydanie rozhodnutia o kolaudácii stavby stavebným
  úradom. /

Povinná príloha: závisí od druhu a rozsahu stavby – požiadavky sú uvedené v záväznom stanovisku vydanom k umiestneniu stavby (napr. výsledky laboratórneho rozboru preukazujúce zdravotnú bezpečnosť pitnej vody)

Existujúca budova / zmena účelu využitia /

 • Zmena účelu využitia stavby / budovy / - príslušný orgán verejného zdravotníctva z
  hľadiska možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie vydá záväzné stanovisko
  k zmene v užívaní stavby. /
  Záväzné stanovisko je jedným z podkladov pre vydanie rozhodnutia
  k zmene v užívaní stavby stavebným úradom. /

Novostavba, Existujúca stavba

 • Uvedenie priestorov do prevádzky - Prevádzkovateľ je povinný požiadať RÚVZ o vydanie rozhodnutia k uvedeniu priestorov do prevádzky./viď.VZOR ŽIADOSTI/.
 • Uvedenie priestorov do prevádzky – Prevádzkovateľ nie je povinný predkladať návrh na uvedenie priestorov do prevádzky a postačuje písomná oznamovacia povinnosť najneskôr v deň začatia činnosti príslušnému orgánu verejného zdravotníctva v nasledovných prípadoch:

 

1. priestory, na ktoré bolo vydané rozhodnutie podľa § 13 ods. 4 písm. a), pri zmene osoby prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky,

2. ubytovacie zariadenia okrem zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby,63) a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorých sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou,

3. telovýchovno – športové zariadenia,

4. zariadenia starostlivosti o ľudské telo,

5. prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a na iné zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích podujatiach a iných hromadných podujatiach,

6. administratívne priestory,

7. priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín,

OZNÁMENIE / viď. VZOR OZNÁMENIA / obsahuje:

1. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

2. miesto prevádzky,

3. názov prevádzky,

4. špecifikáciu činnosti v priestoroch prevádzky,

5. dátum začatia činnosti v priestoroch prevádzky,

Prevádzkový poriadok je potrebné ho vypracovať - nepredkladá sa na schvaľovanie RÚVZ
len v prípadoch, ak to ustanovuje zákon č.355/2007 Z.z..“.

HORE
Facebook RUVZRV