ČO SA HÝBE, TO JE ŽIVÉ – správa o podujatí

Siedmy ročník súťažného športového podujatia “Čo sa hýbe, to je živé“ sa uskutočnil po päťročnej prestávke dňa 25.05.2022 na Námestí baníkov v Rožňave. Cieľovou skupinou tohto podujatia boli triedne kolektívy 5. a 6. ročníkov základných škôl a prímania z gymnázia v okrese Rožňava.

Organizátormi tohto podujatia boli: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Mesto Rožňava, Centrum voľného času v Rožňave, Slovenský červený kríž – úzs Rožňava, Saleziáni don Bosca v Rožňave, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, závod Rožňava, Okresné riaditeľstvo PZ v Rožňave, Územná organizácia dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Rožňava, Mestská polícia v Rožňave a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Rožňave.

Hlavný cieľ organizátorov tohto podujatia vyplýval  z nepriaznivého trendu nárastu nadváhy, obezity a celkového nezdravého spôsobu života, ktorý zaznamenávame aj u detí. Uvedomili sme si, že ak sa nepokúsime tento rozbehnutý vlak zastaviť teraz, o pár rokov už môže byť neskoro. Zároveň sme chceli poukázať na finančne nenáročné pohybové činnosti, ktoré je možné vykonávať kedykoľvek a kdekoľvek.

Celé triedy súťažili na pripravených 18 súťažných stanovištiach (1. Basketbalový kôš, 2. Futbalová bránka, 3. Hokejbalová bránka, 4. Fúrik, 5. Prenášanie, 6. Beh, 7. Drepy, 8. Kliky, 9. Kuželkové stanovište, 10. Granáty, 11. Hasičská štafeta, 12. Vedomostná súťaž, 13. KPR, 14. Ošetrenie zranenia, 15. Kolky, 16. Koordinácia, 17. Logo – skladačka, 18. Logo triedy – kreslenie) a zároveň sa mohli  zapojiť aj do 4 nesúťažných aktivít  (A. Klbko podpory – CPPPaP, B. Lano – preťahovanie, C. Maľovanie na tvár, D. Kalčeto – Domka. Priebeh súťaží a hodnotenie na stanovištiach a sprievodné podujatia zabezpečovali organizátori a animátori zo všetkých stredných škôl v Rožňave.

Vďaka sponzorom, ktorí pochopili aktuálnosť myšlienky, žiaci bojovali  o 20 zaujímavých cien, pričom žiadna trieda neodišla  bez ocenenia. Takmer všetky ceny boli koncipované tak, aby mali súvislosť s vykonávaním pohybovej aktivity. Sponzormi podujatia boli: Mesto Rožňava, Slovenské magnezitové závody – služby, a. s. Jelšava, Cafe restaurant Castello Rožňava, Zoologická záhrada Košice, Botanická záhrada Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Detské centrum  a Čľupko v Rožňave, KGB Rožňava, Davi Penzion & Bowling v Rožňave, Penzión Konský dvor Brzotín, Farma na Samelovej lúke – Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Tarzania Dobšinka, Miko šport Rožňava, TIC Rožňava, Ranč pod Ostrou skalou, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, závod Rožňava, Bicykle – servis – šport Rožňava, Michal Domik – primátor mesta Rožňava, Actores – Mestské divadlo Rožňava, Essity  Slovakia, s.r.o. Gemerská Hôrka, Gemerské osvetové stredisko Rožňava a Technické služby mesta Rožňava.

Podujatie otvorili hlavný hygienik SR, PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, Mgr. Jozef Varga, poverený zastupovaním regionálneho hygienika a Michal Domik, primátor mesta Rožňava.   

Pitný režim počas celého dopoludnia pre všetkých účastníkov podujatia zabezpečovala Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Rožňava. Občerstvenie pre animátorova a organizátorov podujatia zabezpečovalo mesto Rožňava.

Podujatia sa zúčastnilo 21 tried z 9 základných škôl v okrese Rožňava a z Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave.  Na podujatí bolo prítomných 351 žiakov so svojimi pedagógmi, 44  animátorov a 29 organizátorov. Námestím  sa ozýval smiech, povzbudzovanie a skandovanie hesla: Čo sa hýbe, to je živé“.

Všetkým deťom, pedagogickým pracovníkom, animátorom, sponzorom, partnerom  a organizátorom tohto podujatia patrí srdečné poďakovanie za zodpovedný prístup, kreativitu, nadšenie a zdarný priebeh akcie. Ďakujeme aj za dobré počasie, ale nabudúce si búrku objednáme o 30 minút neskôr :).

 

Ak by sme žili v ideálnom svete, tak takéto podujatie by sa neorganizovalo, ale neustále žilo. No kým sa tak stane, tak chceme, aby všetci vedeli, že  nám na zdraví detí záleží a preto nás nesmierne teší, že bolo v stredu v Rožňave naozaj živo.

 

 

  1. 05. 2022 v Rožňave

 

 

Mgr. Silvia Lengová, MPH

vedúca oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu

RÚVZ so sídlom v Rožňave

rv.lengova©uvzsr.sk

058/732 32 57, -58