Čo sa hýbe, to je živé + VIDEO

Vyhodnotenie podujatia

 

„Čo sa hýbe, to je živé VIII“ – 25.05.2023

 

 Ak by sme žili v ideálnom svete, tak by sme takéto podujatie nemuseli organizovať.  Pohyb by v takomto svete bol našou neustálou súčasťou. Ale kým sa tak stane a ak nám naozaj na zdraví, zvlášť na zdraví detí záleží, tak si musíme dôležitosť pohybovej aktivity pripomínať aj realizovaním takýchto projektov.

Nepriaznivý trend nárastu nadváhy, obezity a celkového nezdravého spôsobu života zaznamenávame aj u detí. Ak sa nepokúsime tento rozbehnutý vlak zastaviť teraz, o pár rokov už môže byť neskoro.

S cieľom upriamenia pozornosti na pohyb, ako hlavnej a nevyhnutnej podmienky života sa dňa 25.05.2023 na Námestí baníkov v Rožňave uskutočnil ôsmy ročník súťažného športového podujatia “Čo sa hýbe, to je živé“. Cieľovou skupinou tohto podujatia boli triedne kolektívy 5. a 6. ročníkov základných škôl a primáni z gymnázia v okrese Rožňava.

Ambasádorom podujatia bol známy ultrabežec Ing. Patrik Milata. Jeho prístupom k pohybu a aj jeho úspechmi sa mohli motivovať všetci prítomní.

Projekt zastrešoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave v spolupráci s Mestom Rožňava, Domkou – Združením saleziánskej mládeže v Rožňave,  Centrom voľného času v Rožňave, Slovenským červeným krížom – úzs Rožňava, Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Košice, závod Rožňava, Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Rožňave, Územnou organizáciou dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Rožňava, Mestskou políciou v Rožňave, Centrum poradenstva a prevencie v Rožňave a Základnou umeleckou školou v Rožňave. Významnou mierou sa na podujatí podieľalo 55 animátorov  zo všetkých stredných škôl v  Rožňave (Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava, Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola Rožňava, Obchodná akadémia Rožňava,  Stredná odborná škola technická Rožňava a  Stredná odborná škola obchodu a služieb Rožňava) a zo  Základnej umeleckej školy v Rožňave.  Animátori zabezpečovali súťažné a nesúťažné aktivity, zdravotnícku hliadku a pitný režim.

Na podujatí sme chceli poukázať na finančne nenáročné pohybové činnosti, ktoré je možné vykonávať kedykoľvek a kdekoľvek. 20 triednych kolektívov (Štítnickí gumkáči, Štítnické hviezdičky, Vytrvalci, Rejdovskí machri, Plešiveckí diabli, Svetielka, Malí beťári, Zlatí dravci, Mravce zo Zlatej, Pionierske žubrienky, Krásnohorskí vlci, Krásnohorskí draci, Krásnohorské hviezdy, Kakavko gangstri, Hraškovia, Rozprávkoví bojovníci, Športové hviezdy, Južní frajeri, Príma  bežci, Brzotínske šelmy) súťažilo na pripravených 20 súťažných pohybových a vedomostných stanovištiach:

 

  1. Rožňava – skladačka, 2. Koordinácia, 3. Prenášanie, 4. Fúrik, 5. Logo podujatia, 6. Granáty, 7. Kvíz, 8. Beh, 9. Ošetrenie zranenia, 10. KPR, 11. Vedomostná súťaž, 12. Kolky, 13. Kliky, 14. Drepy, 15. Veľké nohy, 16. Basketbalový kôš, 17. Futbalová bránka, 18. Hokejbalová bránka, 19. Kuželkové stanovište a Hasičská štafeta.

 

Zároveň sa všetci mohli zapojiť aj do nesúťažných aktivít (preťahovanie lanom, maľovanie na tvár, kalčeto v Domke, ukážky z činnosti športových klubov – Olympijský klub Gemer, Mestský futbalový klub a Judo klub pri TJ Elán Rožňava, ukážka vozidiel mestskej a štátnej polície.

 

Dlhodobou nosnou myšlienkou podujatia je snaha o odmenenie každého súťažiaceho kolektívu a zároveň sa mnoho rokov snažíme o to, aby všetky ceny boli spojené s následným vykonávaním pohybovej aktivity. Vďaka našim partnerom, ktorí pochopili aktuálnosť myšlienky, žiaci bojovali  o 20 zaujímavých cien (niektoré ceny pozostávali z dvoch samostatných cien), pričom žiaden kolektív neodišiel  bez ocenenia. Ceny zabezpečili: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Mesto Rožňava, Slovenské magnezitové závody, a. s. Jelšava, Cafe restaurant Castello – restaurant, bar s bowlingom Rožňava, Zoologická záhrada Košice, Botanická záhrada Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Detské centrum  a Čľupko v Rožňave, KGB Rožňava, Davi Penzion & Bowling v Rožňave, Penzión Konský dvor Brzotín, Farma na Samelovej lúke – Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Tarzania Dobšinka, Miko šport Rožňava, TIC Rožňava, Ranč pod Ostrou skalou, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, závod Rožňava, Actores – Mestské divadlo Rožňava, Essity  Slovakia, s.r.o. Gemerská Hôrka, Slovenské opálové bane v Červenici, Detská železnica Košice, o.z., SNM – spišské múzeum v Levoči, a Gemerské osvetové stredisko Rožňava.

Podujatie profesionálne, živo a veselo moderoval Mgr. Stanislav Székely. Podujatie otvorili Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave (Mg. Silvia Lengová, MPH), Mesto Rožňava (Mgr. Ladislav Dávid) a ambasádor podujatia (Ing. Patrik Milata).

Pitný režim počas celého dopoludnia pre všetkých účastníkov podujatia zabezpečovala Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Rožňava. Občerstvenie pre animátorov  a organizátorov podujatia zabezpečovalo Mesto Rožňava.

Na podujatí súťažilo 20 kolektívov spolu z 25 tried z 11 základných škôl v okrese Rožňava a z Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave.  Na podujatí bolo prítomných 343 žiakov so svojimi pedagógmi, 55  animátorov a 55 organizátorov. Na Námestí baníkov v Rožňave a v Domke bolo veselo, deti prejavovali radosť zo svojich úspechov, navzájom sa povzbudzovali, tešili sa z umiestnenia a z cien a skandovali heslo: “Čo sa hýbe, to je živé“.

Všetkým deťom, pedagogickým pracovníkom, animátorom, sponzorom, partnerom, ambasádorovi, moderátorovi  a organizátorom tohto podujatia patrí srdečné poďakovanie za zodpovedný prístup, kreativitu, nadšenie a zdarný priebeh akcie.

Už teraz sa vážne zamýšľame nad tým, kde všade a čo všetko je potrebné v budúcnosti urobiť, aby sme dokázali znížiť riziká z nesprávneho životného štýlu  najmä u mladej generácie. Aj tu však vo veľkej miere  platí, že „príklad nás dospelých vychováva mladých“, preto je dôležité, aby sme sa nechali preniknúť heslom tohto projektu: „Čo sa hýbe, to je živé!“

 

Príloha:

– výherná listina ODOVZDÁVANIE CIEN 2023.

 

  1. 05. 2023 v Rožňave

 

 

Mgr. Silvia Lengová, MPH

vedúca oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu

RÚVZ so sídlom v Rožňave

rv.lengova©uvzsr.sk

058/732 32 57, -58

 

Fotografoval Peter Podolinský