Hlásenia chorobnosti

Kalendárny týždeň: 32 / 2020

V hodnotenom kalendárnom týždni hlásených 273 ARO, chorobnosť 748,8/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných a dosiahla 4166,7/100 000 obyvateľov. Hlásených bolo 5 prípadov ChPO. Hlásený nebol žiadny prípad SARI. Potvrdené boli 2 prípady COVID-19.

Hlásenia chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení

Veková skupina: 0 - 5 6 - 14 15 - 19 20 - 59 nad 60 Spolu
Všetky ARO 95 62 24 67 25 273
Chorobnosť ARO 4166,7 1718,7 1151,9 325,6 309,9 748,8
z nich CHPO 2 1 1 1 0 5

ARO - akútne respiračné ochorenia
CHPO - chrípke podobné ochorenia

Hlásenie komplikácií podľa vekových skupín a druhu

Veková skupina 0 - 5 6 - 14 15 - 19 20 - 59 nad 60 Spolu
Pneumónie 1 0 0 0 0 1
Otitídy 1 0 0 7 0 8
Sinusitídy 3 7 1 4 2 17

ARO - akútne respiračné ochorenia
CHPO - chrípke podobné ochorenia

HORE