Hlásenia chorobnosti

Kalendárny týždeň: 36 / 2020

V hodnotenom kalendárnom týždni hlásených 201 ARO, chorobnosť 748,8/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných a dosiahla 4166,7/100 000 obyvateľov. Hlásených bolo 5 prípadov ChPO. Hlásený nebol žiadny prípad SARI. Potvrdené boli 2 prípady COVID-19.

Hlásenia chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení

Veková skupina: 0 - 5 6 - 14 15 - 19 20 - 59 nad 60 Spolu
Všetky ARO 60 56 23 43 19 201
Chorobnosť ARO 1913,9 1129,0 802,9 209,0 235,5 490,0
z nich CHPO 1 1 0 1 0 3

ARO - akútne respiračné ochorenia
CHPO - chrípke podobné ochorenia

Hlásenie komplikácií podľa vekových skupín a druhu

Veková skupina 0 - 5 6 - 14 15 - 19 20 - 59 nad 60 Spolu
Pneumónie 0 0 0 0 0 0
Otitídy 3 0 0 0 0 3
Sinusitídy 4 6 1 1 0 12

ARO - akútne respiračné ochorenia
CHPO - chrípke podobné ochorenia

HORE