Hlásenia chorobnosti

Kalendárny týždeň: 8/2021

V hodnotenom kalendárnom týždni bolo hlásených 301 ARO, chorobnosť 584,2/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných a dosiahla 1963,3/100 000 obyvateľov. Hlásených bolo 29 prípadov CHPO. Hlásený nebol žiadny prípad SARI. Potvrdených bolo 449 prípadov COVID19, z toho hospitalizovaných bolo 50 pacientov. 

Hlásenia chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení

Veková skupina: 0 - 5 6 - 14 15 - 19 20 - 59 nad 60 Spolu
Všetky ARO 74 49 28 117 33 301
Chorobnosť ARO 1963,3 844,3 850,8 437,0 306,2 584,2
z nich CHPO 0 0 0 23 6 29

ARO - akútne respiračné ochorenia
CHPO - chrípke podobné ochorenia

Hlásenie komplikácií podľa vekových skupín a druhu

Veková skupina 0 - 5 6 - 14 15 - 19 20 - 59 nad 60 Spolu
Pneumónie 0 0 0 0 0 0
Otitídy 0 2 0 1 0 3
Sinusitídy 4 3 2 1 0 10

ARO - akútne respiračné ochorenia
CHPO - chrípke podobné ochorenia

HORE