Hlásenia chorobnosti

Kalendárny týždeň: 3 / 2020

V hodnotenom kalendárnom týždni hlásených 725 ARO, chorobnosť 1446,2/100 000 obyv. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných a dosiahla 4444,4/100 000 obyvateľov. Neboli hlásené žiadne prípady CHPO ani prípady SARI.

Hlásenia chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení

Veková skupina: 0 - 5 6 - 14 15 - 19 20 - 59 nad 60 Spolu
Všetky ARO 152 129 57 298 89 725
Chorobnosť ARO 6188,2 2419,3 1675,6 1262,1 1037,3 1758,1
z nich CHPO 1 1 0 1 0 3

ARO - akútne respiračné ochorenia
CHPO - chrípke podobné ochoren

Hlásenie komplikácií podľa vekových skupín a druhu

Veková skupina 0 - 5 6 - 14 15 - 19 20 - 59 nad 60 Spolu
Pneumónie 0 0 1 0 1 2
Otitídy 4 2 0 7 0 13
Sinusitídy 8 8 3 16 4 39

ARO - akútne respiračné ochorenia
CHPO - chrípke podobné ochoren

HORE