Hlásenia chorobnosti

Kalendárny týždeň: 8 / 2020

V hodnotenom kalendárnom týždni hlásených 1418 ARO, chorobnosť 3590,0/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných a dosiahla 11260,0/100 000 obyvateľov. Hlásených bolo 113 prípadov CHPO. Pre chorobnosť na ARO boli zatvorené 3x MŠ, 2x ZŠ s MŠ, 4 ZŠ, 1x SŠ. Hlásený nebol žiadny prípad SARI ani 2019-nCoV.

 

Hlásenia chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení

Veková skupina: 0 - 5 6 - 14 15 - 19 20 - 59 nad 60 Spolu
Všetky ARO 353 478 176 314 197 1236
Chorobnosť ARO 8496,2 6082,7 3922,1 1157,8 1123,8 2542,5
z nich CHPO 10 24 13 5 0 52

ARO - akútne respiračné ochorenia
CHPO - chrípke podobné ochoren

Hlásenie komplikácií podľa vekových skupín a druhu

Veková skupina 0 - 5 6 - 14 15 - 19 20 - 59 nad 60 Spolu
Pneumónie 0 2 0 1 1 4
Otitídy 9 10 2 0 0 21
Sinusitídy 39 48 15 10 0 112

ARO - akútne respiračné ochorenia
CHPO - chrípke podobné ochoren

HORE