Hlásenia chorobnosti

Kalendárny týždeň: 17/2021

V hodnotenom kal. Týždni bolo hlásených 320 ARO, chorobnosť 792,4/100 000 obyv. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť bola naďalej vo vekovej skupine 0 - 5 roč. a dosiahla 4681,0 / 100 000 obyv.. Hlásených bolo 21 chrípke podobných ochorení. Hlásenie sme obdržali od 50 ambulancií pediatrov a 73% ambulancií pre dospelých. Za uvedený týždeň nebola hlásená lokálna epidémia. Hlásený nebol žiadny prípad SARI

Hlásenia chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení

Veková skupina: 0 - 5 6 - 14 15 - 19 20 - 59 nad 60 Spolu
Všetky ARO 95 81 23 92 29 320
Chorobnosť ARO 4681 2592 1298 365,7 286,4 792,4
z nich CHPO 0 0 0 15 6 21

ARO - akútne respiračné ochorenia
CHPO - chrípke podobné ochorenia

Hlásenie komplikácií podľa vekových skupín a druhu

Veková skupina 0 - 5 6 - 14 15 - 19 20 - 59 nad 60 Spolu
Pneumónie 0 0 0 0 0 0
Otitídy 1 0 0 0 0 1
Sinusitídy 2 2 0 3 1 8

ARO - akútne respiračné ochorenia
CHPO - chrípke podobné ochorenia

HORE