Hlásenia chorobnosti

Kalendárny týždeň: 42 / 2020

V hodnotenom kalendárnom týždni hlásených 629 ARO, chorobnosť 1725,2/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných a dosiahla 5578,9/100 000 obyvateľov. Hlásených bolo 26 prípadov ChPO. Hlásený nebol žiadny prípad SARI. Potvrdených bolo 16 prípadov COVID-19.

Hlásenia chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení

Veková skupina: 0 - 5 6 - 14 15 - 19 20 - 59 nad 60 Spolu
Všetky ARO 159 219 49 158 44 629
Chorobnosť ARO 5578,9 4856,6 1881,5 877,6 623,3 1725,2
z nich CHPO 3 20 2 1 0 26

ARO - akútne respiračné ochorenia
CHPO - chrípke podobné ochorenia

Hlásenie komplikácií podľa vekových skupín a druhu

Veková skupina 0 - 5 6 - 14 15 - 19 20 - 59 nad 60 Spolu
Pneumónie 0 0 0 0 1 1
Otitídy 7 6 1 6 0 20
Sinusitídy 9 14 4 7 0 34

ARO - akútne respiračné ochorenia
CHPO - chrípke podobné ochorenia

HORE