Hlásenia chorobnosti

Kalendárny týždeň: 13 / 2020

V hodnotenom kalendárnom týždni hlásených 275 ARO, chorobnosť 603,4/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných a dosiahla 1913,9/100 000 obyvateľov. Hlásené boli 4 prípady CHPO. Hlásený nebol žiadny prípad SARI. Potvrdený nebol žiadny prípad COVID-19. 

 

Hlásenia chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení

Veková skupina: 0 - 5 6 - 14 15 - 19 20 - 59 nad 60 Spolu
Všetky ARO 60 29 12 130 44 275
Chorobnosť ARO 1913,9

584,7

418,9

532,0

459,2

603,4

z nich CHPO 0 0 0 3 1 4

ARO - akútne respiračné ochorenia
CHPO - chrípke podobné ochoren

Hlásenie komplikácií podľa vekových skupín a druhu

Veková skupina 0 - 5 6 - 14 15 - 19 20 - 59 nad 60 Spolu
Pneumónie 1 0 0 1 1 3
Otitídy 1 1 0 6 0 8
Sinusitídy 2 2 2 7 0 13

ARO - akútne respiračné ochorenia
CHPO - chrípke podobné ochoren

HORE