Hlásenia chorobnosti

Kalendárny týždeň: 23 / 2020

V hodnotenom kalendárnom týždni hlásených 128 ARO, chorobnosť 324,1/100 000 obyvateľov. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných a dosiahla 893,1/100 000 obyvateľov. Hlásený nebol žiadny prípad CHPO ani SARI. Potvrdený nebol žiadny prípad COVID-19. 

 

Hlásenia chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení

Veková skupina: 0 - 5 6 - 14 15 - 19 20 - 59 nad 60 Spolu
Všetky ARO 28 25 7 44 24 128
Chorobnosť ARO 893,1

504,0

244,4

228,1

317,3 324,1
z nich CHPO 0 0 0 0 0 0

ARO - akútne respiračné ochorenia
CHPO - chrípke podobné ochorenia

Hlásenie komplikácií podľa vekových skupín a druhu

Veková skupina 0 - 5 6 - 14 15 - 19 20 - 59 nad 60 Spolu
Pneumónie 0 0 0 0 0 0
Otitídy 0 0 0 0 0 0
Sinusitídy 0 2 0 1 2 5

ARO - akútne respiračné ochorenia
CHPO - chrípke podobné ochorenia

HORE