Hlásenia chorobnosti

Kalendárny týždeň: 49 / 2019

Hlásenia chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení

Veková skupina: 0 - 5 6 - 14 15 - 19 20 - 59 nad 60 Spolu
Všetky ARO 320 274 75 213 86 968
Chorobnosť ARO 11414,0 6061,9 2791,8 1094,2 1165,5 2546,8
z nich CHPO 2 3 1 6 1 13
Chorobnosť CHPO 71,3 66,4 37,2 30,8 13,6 34,2
Úmrtia 0 0 0 0 0 0

ARO - akútne respiračné ochorenia
CHPO - chrípke podobné ochoren

Hlásenie komplikácií podľa vekových skupín a druhu

Veková skupina 0 - 5 6 - 14 15 - 19 20 - 59 nad 60 Spolu
Pneumónie 9 5 0 0 2 16
Otitídy 9 7 2 3 2 23
Sinusitídy 28 25 9 10 4 76
Komplikácie spolu 46 37 11 13 8 115
% komplikácií z ARO 14,4 13,5 14,7 6,1 9,3 11,9

ARO - akútne respiračné ochorenia
CHPO - chrípke podobné ochoren

Mimoriadne epidemiologické a havarijné situácie v okrese

V hodnotenom kalendárnom týždni hlásených 968 ARO, chorobnosť 2546,8/100 000 obyv. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných a dosiahla 11414,0/100 000 obyvateľov. Hlásených bolo 13 prípadov CHPO. Hlásený nebol žiadny prípad SARI.

HORE