Informácia o kvalite pitnej vody a vody bazénov umelých kúpalísk na území okresu Rožňava v 30. kalendárnom týždni

V 30. kalendárnom týždni boli dňa 25.07.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obce Pača a  v k. ú. mesta Rožňava a 2 vzorky pitnej vody boli odobraté z individuálnych vodovodov v k.ú. obce Jovice – BFZ TRIO s.r.o. – výrobňa a Hostinec Slniečko.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce  Pača nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v mikrobiologických ukazovateľoch  Escherichia coli, Koliformné baktérie, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C a Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. mesta Rožňava je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z  individuálnych vodovodov v k. ú. obce Jovice v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Dňa 27.07.2022 bola odobratá 1 vzorka vody v rámci štátneho zdravotného dozoru z  voľne prístupného prameňa v k. ú. obce Gemerská Poloma – prameň Žläbok, odobraté boli vzorky vôd z troch detských bazénov a z plaveckého bazéna kúpaliska v Rožňave a 1 vzorka vody z bazéna pri Rekreačnom stredisku Baník pod Radzimom vo Vyšnej Slanej.

Kvalita vody vo všetkých detských bazénochplaveckom bazéne kúpaliska v Rožňave a v bazéne  pri Rekreačnom stredisku Baník pod Radzimom vo Vyšnej Slanej spĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

Analyzovaná vzorka vody odobratá z prameňa Žläbok v k. ú. obce Gemerská Poloma nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch Koliformné baktérie, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C a Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C.

 

V Rožňave   04.08.2022                                                                                                                                                  Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                             vedúca odd. HŽPaZ