Informácie o kvalite pitnej vody a o kvalite vody na kúpanie na území okresu Rožňava v 26. kalendárnom týždni

V 26. kalendárnom týždni bola dňa 26.06.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratá 1 vzorka pitnej vody z verejného  vodovodu v k. ú. obce Stratená, 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce  Dedinky – Reštaurácia Pelle a v rámci štátneho zdravotného dozoru  bola odobratá 1 vzorka vody z vodnej nádrže Palcmanská Maša – pláž v k.ú. obce Dedinky.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejného a individuálneho vodovodu v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú  ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody  a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému  zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov (ďalej len „ vyhláška č. 91/2023 Z. z. “ ).

Kvalita vody vo vodnej nádrži Palcmanská Maša – pláž v k. ú. obce Dedinky spĺňa požiadavky na kvalitu vody ustanovené vyhláškou MZ SR č. 309/2012 Z.z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie.

Dňa 28.06.2023 boli v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 kontrolné vzorky pitnej vody z verejného vodovodu v k. ú. obce Honce, 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Stratená – Dobšinská Ľadová Jaskyňa – vstupný areál jaskyne.

Vykonanou analýzou odobratých vzoriek bolo preukázané, že pitná voda vo verejnom vodovode v obci Honce spĺňa limity sledovaných ukazovateľov kvality pitnej vody podľa vyhlášky č. 91/2023 Z. z.. V prípade opakovane zisteného prekročenia limitnej hodnoty ukazovateľa nikel na odbernom mieste: Honce – Obecný úrad možno konštatovať, že sa jedná o vplyv koncových častí rozvodov vody v objekte.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Stratená – Dobšinská Ľadová Jaskyňa – vstupný areál jaskyne je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z..

V rámci štátneho zdravotného dozoru boli dňa 28.06.2023 odobraté 3 vzorky vôd z bazénov kúpaliska v meste Rožňava  – detský veľký bazén, detský malý bazén a plavecký bazén.

Kvalita vody v  detských bazénoch a plaveckom bazéne na kúpalisku v Rožňave   spĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

 

V Rožňave   07.07.2023                                                                                                                 Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                            vedúca odd. OHŽPaZ