Informácie o kvalite pitnej vody a o kvalite vody na kúpanie na území okresu Rožňava v 30. kalendárnom týždni

V 30. kalendárnom týždni boli dňa 24.07.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných  vodovodov v k. ú. obce Pača a v k. ú. mesta Rožňava a 2 vzorky pitnej vody boli odobraté z individuálnych vodovodov v k. ú. obce  Jovice – Pekáreň BFZ TRIO a Rómska bytovka 226.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných a individuálnych vodovodov v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú  ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody  a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému  zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

V rámci štátneho zdravotného dozoru bolo dňa 26.07.2023 odobratých 7 vzoriek vôd z bazénov v okrese Rožňava – 1 vzorka z neplaveckého bazéna pri RS Baník pod Radzimom v k.ú. Vyšná Slaná, 3 vzorky z neplaveckých bazénov a 1 vzorka z plaveckého bazéna na kúpalisku v k.ú. Bretka a 2 vzorky z kúpaliska v meste Rožňava  – detský veľký bazén, a plavecký bazén.

Kvalita vody v  detských bazénoch a plaveckom bazéne na kúpalisku v Rožňave   spĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku ( ďalej vyhláška č. 308/2012 Z.z. ).

bazéne pri RS Baník pod Radzimom vo Vyšnej Slanej bola stanovená hodnota reakcie vody ( zdravotne nevýznamný ukazovateľ ) mierne nad hornú hranicu rozsahu limitných hodnôt ustanovených vyhláškou č. 308/2012 Z.z.

Kvalita vody v neplaveckom bazéne I. na kúpalisku v Bretke nespĺňa požiadavky ustanovené vyhláškou č. 308/2012 Z.z. v chemickom ukazovateli chemická spotreba kyslíka manganistanom.

Kvalita vody v neplaveckom bazéne II. na kúpalisku v Bretke nespĺňa požiadavky ustanovené vyhláškou č. 308/2012 Z.z. v chemických ukazovateľoch chemická spotreba kyslíka manganistanom a viazaný chlór.

Kvalita vody v plaveckom bazéne na kúpalisku v Bretke nespĺňa požiadavky ustanovené vyhláškou č. 308/2012 Z.z. v chemických ukazovateľoch voľný chlór  a viazaný chlór.

 

V Rožňave   01.08.2023                                                                                                                                         Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                        vedúca odd. OHŽPaZ

v.z. Mgr. Štefan Roda