Informácie o kvalite pitnej vody a o kvalite vody na kúpanie  na území okresu Rožňava v 32. kalendárnom týždni

V 32. kalendárnom týždni bolo dňa 08.08.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratých 6 vzoriek pitných vôd z verejných vodovodov v k. ú. obcí Rozložná – Potraviny u Božienky a Obecný úrad,  Slavošovce, Ochtiná, Markuška a v k.ú. mesta Rožňava, časť Rožňavská Baňa,  1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Ochtiná –  rodinný dom č. 22.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obce  Markuška a v k.ú. mesta Rožňava, časť Rožňavská Baňa v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Rozložná – Potraviny u Božienky nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologickom ukazovateli Koliformné baktérie.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Rozložná – Obecný úrad  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Slavošovce nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch  Escheriachia coli,  Koliformné baktérie a Enterokoky.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Ochtiná nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli a Koliformné baktérie.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  k.ú. obce Ochtiná  – rodinný dom č. 22 nie  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemickom ukazovateli reakcia vody.

Dňa 09.08.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa boli odobraté 2 vzorky pitnej vody z  verejného vodovodu v k.ú. obce Bretka – Obecný úrad  a Skanzen.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Bretka – Obecný úrad nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologickom ukazovateli Koliformné baktérie.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce  Bretka – Skanzen je  v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

V rámci štátneho zdravotného dozoru boli dňa 10.08.2022 odobraté 3 vzorky vôd z bazénov kúpaliska v meste Rožňava  – detský veľký bazén, detský malý bazén a plavecký bazén, 1 vzorka bola odobratá z bazéna pri RS Baník pod Radzimom vo Vyšnej Slanej a 1 vzorka vody bola odobratá z vodnej nádrže Palcmanská Maša v k.ú. obce Dedinky – pláž.

Kvalita vody v  detských bazénoch a plaveckom bazéne na kúpalisku v Rožňave a v bazéne pri RS Baník pod Radzimom vo Vyšnej Slanej  spĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

Kvalita vody vo vodnej nádrži Palcmanská Maša v k. ú. obce Dedinky spĺňa požiadavky na kvalitu vody ustanovené vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie.

 

V Rožňave   19.08.2022                                                                                                                                          Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                                   vedúca odd. HŽPaZ