Informácie o kvalite pitnej vody a o kvalite vody v bazénoch umelých kúpalísk  na území okresu Rožňava v 17. a 18. kalendárnom týždni

V 17. kalendárnom týždni boli dňa 27.04.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Rejdová, Gočovo a Vyšná Slaná, 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Vyšná Slaná – RS Baník pod Radzimom.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejného vodovodu v k. ú. obce Vyšná Slaná z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Vyšná Slaná – RS Baník pod Radzimom v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Rejdová  nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemických  ukazovateľoch  vápnik a horčík, horčík – stanovený obsah horčíka a vápnika a horčíka je nižší ako ich odporúčaná hodnota.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Gočovo nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemickom ukazovateli  železo, stanovený obsah vápnika a horčíka, vápnika, horčíka je nižší ako ich odporúčaná hodnota.

V 18. kalendárnom týždni boli dňa 02.05.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z  individuálnych vodovodov v k.ú. obce Rožňavské Bystré – Školská jedáleň pri Materskej škole č. 45  a  Materská škola č.46 a 1 vzorka vody bola odobratá v rámci štátneho zdravotného dozoru z neplaveckého bazéna v zariadení Detské voľno-časové herné centrum v meste Rožňava.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  v k.ú. obce  Rožňavská Bystré – Školská jedáleň pri Materskej škole č.45 je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  v k.ú. obce  Rožňavská Bystré –Materská škola č.46 nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v biologickom ukazovateli Abiosestón a v chemických ukazovateľoch zákal a železo.

Kvalita vody v neplaveckom bazéne v zariadení Detské voľno-časové herné centrum v meste Rožňava nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku v mikrobiologickom ukazovateli Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36oC.

 

 

 

 

V Rožňave   12.05.2022                                                                                                            Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                                                                     vedúca odd. HŽPaZ