Informácie o kvalite pitnej vody a o kvalite vody v bazénoch umelých kúpalísk na území okresu Rožňava v 24. kalendárnom týždni

V 24. kalendárnom týždni bola dňa 14.06.2021 v rámci štátneho zdravotného dozoru odobratá 1 vzorka vody z neplaveckého bazéna v zariadení Wellness na Konskom dvore v obci Brzotín.

Kvalita vody v neplaveckom bazéne v zariadení Wellness na Konskom dvore v obci Brzotín nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku v chemických ukazovateľoch voľný chlór a viazaný chlór.

Dňa 16.06.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa boli odobraté 3 vzorky pitných vôd z verejných vodovodov v k.ú. obcí  Ardovo – rodinný dom č.8 a Obecný úrad, Kečovo – Domica – vstupný areál jaskyne.

Analyzované vzorky pitných vôd odobratých z verejného vodovodu v k. ú. obce Ardovo – rodinný dom č.8 a Obecný úrad, nie  sú v  súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v chemickom ukazovateli voľný chlór.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Kečovo – Domica je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

 

V Rožňave   28.06.2021                                                                                                                                                                   Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                                             vedúca odd. HŽPaZ