Informácie o kvalite pitnej vody a o kvalite vody v bazénoch umelých kúpalísk  na území okresu Rožňava v 28. a 29. kalendárnom týždni

V 28. kalendárnom týždni boli dňa 11.07.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Honce, Rudná, 3 vzorky pitnej vody boli odobraté z individuálnych vodovodov v k.ú. obcí Ochtiná – Ochtinská aragonitová jaskyňa – vstupný areál, Gočaltovo – Flovenal s.r.o. a Štítnik – Stolárska a drevárska výroba, Píla, Veľká Maša.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov individuálnych vodovodov v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Dňa 13.07.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa boli odobraté 2 vzorky pitnej vody z  verejného vodovodu v k.ú. obce Silická Jablonica – Amfiteáter a Obecný úrad .

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejného vodovodu sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z.

V rámci štátneho zdravotného dozoru boli dňa 13.07.2022 odobraté 3 vzorky vôd z bazénov kúpaliska v meste Rožňava  – detský veľký bazén, detský stredný bazén a detský malý bazén.

Kvalita vody v  detských bazénoch na kúpalisku v Rožňave v čase odberu vzoriek nespĺňala požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku v chemickom ukazovateli voľný chlór ( ďalej len vyhláška č. 308/2012 Z.z. ).

V rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru na kúpalisku v meste Rožňava dňa 19.07.2022 bolo vykonané stanovenie obsahu voľného chlóru vo všetkých troch detských bazénoch, ktorého hodnota bola v súlade s požiadavkami ustanovenými vyhláškou č. 308/2012 Z.z.

 

V Rožňave   20.07.2022                                                                                                  Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                                                                   vedúca odd. HŽPaZ