Informácie o kvalite pitnej vody a o kvalite vody v bazénoch umelých kúpalísk na území okresu Rožňava v 28. kalendárnom týždni

V 28. kalendárnom týždni boli dňa 10.07.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z  individuálnych vodovodov v k. ú. obce Ochtiná – Ochtinská aragonitová jaskyňa – vstupný areál a  v k. ú. obce  Štítnik – Drevovýroba, Stolárstvo a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z verejného vodovodu  v k. ú. obce Roštár.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Ochtiná – Ochtinská aragonitová jaskyňa – vstupný areál  a verejného vodovodu  v k. ú. obce Roštár  sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú  ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody  a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému  zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov (ďalej len „ vyhláška č. 91/2023 Z. z.“ ).

Analyzovaná vzorka  pitnej vody odobratá  z individuálneho vodovodu v k. ú obce Štítnik – Drevovýroba, Stolárstvo   nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie a Črevné enterokoky.

Dňa 12.07.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa bola odobratá 1 vzorka pitnej vody z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Slavec – Gombasek – zariadenie na osobnú  hygienu pre ženy,  v rámci štátneho zdravotného dozoru  boli odobraté 4 vzorky z  bazénov kúpaliska v Rožňave a 1 vzorka bola odobratá z  bazéna  pri Rekreačnom stredisku Baník pod Radzimom vo Vyšnej Slanej.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Slavec – Gombasek – zariadenie na osobnú hygienu pre ženy  nie je  v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č.91/2023 Z.z. v chemickom ukazovateli voľný chlór.

Kvalita vody vo všetkých detských bazénochplaveckom bazéne kúpaliska v Rožňave  spĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku (ďalej len „ vyhláška č. 308/2012 Z. z.“ ).

bazéne  pri Rekreačnom stredisku Baník pod Radzimom vo Vyšnej Slanej bola stanovená  hodnota reakcie vody (zdravotne nevýznamný ukazovateľ) mierne nad hornú hranicu rozsahu limitných hodnôt ustanovených vyhláškou č. 308/2012 Z. z.

 

 

V Rožňave   21.07.2023                                                                                                         Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                  vedúca odd. HŽPaZ