Informácie o kvalite pitnej vody a o kvalite vody v bazénoch umelých kúpalísk  na území okresu Rožňava v 34. kalendárnom týždni

V 34. kalendárnom týždni boli dňa 22.08.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Ardovo, Plešivec, Gemerská Hôrka, Hrušov, 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Meliata – Hospodársky dvor Farma.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k. ú. obcí Plešivec, Gemerská HôrkaHrušov   v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Ardovo nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologických  ukazovateľoch Escherichia coli a Koliformné baktérie.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Meliata – Hospodársky dvor Farma nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologickom  ukazovateli  Koliformné baktérie a v chemickom ukazovateli reakcia vody.

V rámci štátneho zdravotného dozoru boli dňa 24.08.2022 odobraté 2 vzorky vôd z bazénov kúpaliska v meste Rožňava  – detský veľký bazén a plavecký bazén a 1 vzorka vody z bazéna bola odobratá v RS Baník pod Radzimom  Vyšná Slaná.

Kvalita vôd v odobratých  bazénoch na kúpalisku v Rožňave a v RS Baník pod Radzimom Vyšná Slaná  spĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

V Rožňave   02.09.2022                                                                                                                                                        Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                                                                     vedúca odd. HŽPaZ                                                                                                                                                                                                               v z. Mgr. Štefan Roda