Informácie o kvalite pitnej vody a o kvalite vody v bazénoch umelých kúpalísk na území okresu Rožňava v 36. – 38. kalendárnom týždni

V 36. kalendárnom týždni bola dňa 05.09.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratá 1 vzorka pitnej vody z verejného vodovodu v k. ú. obce Silica.

Analyzovaná vzorka pitnej vody nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v chemických ukazovateľoch olovo a horčík – stanovený obsah horčíka je nižší ako jeho odporúčaná hodnota.

Dňa 07.09.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa boli odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných  vodovodov v k.ú. obcí Hanková, Brdárka  a Koceľovce, 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Rochovce – Potraviny Coop Jednota a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá v rámci štátneho zdravotného dozoru  z úpravne vody v k.ú. obce Slavošovce.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných  vodovodov v k.ú. obcí Hanková, Brdárka  nie sú súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemickom ukazovateli železo.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Koceľovce   je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z úpravne vody v k.ú. obce Slavošovce   je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Rochovce – Potraviny Coop Jednota nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologickom ukazovateli Koliformné baktérie.

V 37. kalendárnom týždni boli dňa 12.09.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Kunova Teplica a Silická Brezová, 2 vzorky pitnej vody boli odobraté z individuálnych vodovodov v k.ú. obcí Krásnohorské Podhradie – Mauzóleum Museum shop a Brzotín – PPS spol. s r.o., Vojvodská 8, Košice.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných  vodovodov a  individuálnych vodovodov dňa 12.09.2022 sú súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Dňa 14.09.2022 v rámci štátneho zdravotného dozoru bola odobratá 1 vzorka pitnej vody z  individuálneho vodovodu v k.ú. obce Rudná – MŠ.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Rudná – MŠ nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemických ukazovateľoch dusičnany, reakcia vody, voľný chlór a v senzorickom ukazovateli pach.

Dňa 12.09.2022 boli v rámci štátneho zdravotného dozoru odobraté 2 vzorky vody z bazénov v zariadení Wellness na Konskom dvore v obci Brzotín.

Kvalita vody v neplaveckom bazéne a vo vírivom bazéne nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku v chemických ukazovateľoch voľný chlór a viazaný chlór.

V 38. kalendárnom týždni boli dňa 19.09.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných  vodovodov v k.ú. obcí Stratená a Dedinky – Dobšinská Maša.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Stratená  nie je v  súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemických ukazovateľoch chemická spotreba kyslíka manganistanom a absorbancia.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Dedinky – Dobšinská Maša  je v  súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

 

 

V Rožňave   27.09.2022                                                                                                                                                      Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                                 vedúca odd. HŽPaZ