Informácie o kvalite pitnej vody a o kvalite vody v bazénoch umelých kúpalísk  na území okresu Rožňava v 42. a 43. kalendárnom týždni

V 42. kalendárnom týždni boli dňa 19.10.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Jablonov nad Turňou, Hrhov, Silická Jablonica, 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Jablonov nad Turňou – Hostinec Szadivó.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí  Jablonov nad Turňou a Hrhov nie v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v chemickom ukazovateli horčík,  u ktorého bol stanovený nižší obsah ako jeho odporúčaná hodnota.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Silická Jablonica  je  v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  v k.ú. obce  Jablonov nad Turňou – Hostinec Szadivó nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli dusičnany.

V 43. Kalendárnom týždni bola dňa 24.10.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratá 1 vzorka pitnej vody z  verejného vodovodu v k.ú. obce Gočaltovo, 2 vzorky pitnej vody boli odobraté v rámci štátneho zdravotného dozoru z verejného vodovodu v k.ú. mesta Rožňava, 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. mesta Jelšava – SMZ, a.s. Jelšava, Teplá Voda 671-  Hotel Hrádok a 2 vzorky vody boli odobraté  v rámci štátneho zdravotného dozoru z neplaveckého bazéna v zariadení Detské voľno-časové herné centrum v meste Rožňava a z neplaveckého bazéna v zariadení Hotela Hrádok  SMZ a.s. Jelšava, Teplá Voda.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov a individuálneho vodovodu sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z.

Kvalita vody v neplaveckom bazéne v zariadení Detské voľno-časové herné centrum v meste Rožňava spĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku ( ďalej len „ vyhláška č. 308/2012 Z.z. “ ).

Kvalita vody v neplaveckom bazéne v zariadení Hotela Hrádok SMZ a.s. Jelšava, Teplá Voda nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené vyhláškou č. 308/2012 Z.z. v chemických ukazovateľoch viazaný chlór a reakcia vody.

 

V Rožňave  04.11.2022                                                                                                                                   Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                                                                      vedúca odd. HŽPaZ