Informácie o kvalite pitnej vody a vody bazéna umelého kúpaliska s  celoročnou prevádzkou  na území okresu Rožňava v 37. a 38. kalendárnom týždni

V 37. kalendárnom týždni bola dňa 07.09.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratá 1 vzorka pitnej vody z verejného vodovodu v k.ú. obce Silická Jablonica.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Silická Jablonica nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v chemickom ukazovateli horčík.

V 38. kalendárnom týždni boli dňa 16.09.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z individuálnych vodovodov v k.ú. obce Meliata – Zmiešaný obchod a Meliata   – Farma –  SHR,  v rámci štátneho zdravotného dozoru bola odobratá 1 vzorka vody z neplaveckého bazéna v zariadení Wellness na Konskom dvore v obci Brzotín.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Meliata z objektu Zmiešaného obchodu nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch Koliformné baktérie, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36oC a v chemickom ukazovateli dusičnany.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Meliata z objektu administratívnej budovy Farma – SHR nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologickom ukazovateli Koliformné baktérie a v chemickom ukazovateli reakcia vody.

Kvalita vody v neplaveckom bazéne v zariadení Wellness na Konskom dvore v obci Brzotín nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku v chemických ukazovateľoch reakcia vody, viazaný chlór a voľný chlór.

 

 

 

 

 

 

V Rožňave 02.10.2020                                                                                                                                                                         Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                                     vedúca odd. HŽPaZ