Informácie o kvalite pitnej vody a vody bazénov umelých kúpalísk na území okresu Rožňava v 12. a 13. kalendárnom týždni

V 12. kalendárnom týždni boli dňa 22.03.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov  v k.ú. obce Stratená a Stratená časť Dobšinská Ľadová Jaskyňa.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

V 13. kalendárnom týždni boli dňa 27.03.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejného vodovodu  v k. ú. obce Gočaltovo, 3 vzorky pitnej vody boli odobraté z individuálnych vodovodov v k.ú. obcí Kunova Teplica – Peneta Group s.r.o., Pašková – Obecný úrad a Materská škola a v rámci štátneho zdravotného dozoru bola odobratá 1 vzorka vody zo studne hromadného zásobovania v k.ú. obce Pašková a 1 vzorka vody bola odobratá z bazéna v zariadení Hotela Hrádok SMZ, a.s. Jelšava, Teplá Voda.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejného vodovodu v k.ú. obce Gočaltovo   v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Kunova Teplica – Peneta Group s.r.o. je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Pašková – Obecný úrad nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemických ukazovateľoch dusičnany a absorbancia.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Pašková – Materská škola nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologickom ukazovateli Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC a v chemických ukazovateľoch dusičnany a dusitany.

Analyzovaná vzorka vody odobratá zo studne hromadného zásobovania  v k. ú. obce Pašková  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Kvalita vody v neplaveckom bazéne v zariadení Hotela Hrádok nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku  v chemickom ukazovateli voľný chlór a viazaný chlór.

 

 V Rožňave 05.04.2023                                                                                                                     Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                               vedúca odd.OHŽPaZ