Informácie o kvalite pitnej vody a vody bazénov umelých kúpalísk  na území okresu Rožňava v 26. kalendárnom týždni

 

 

V 26. kalendárnom týždni boli dňa 28.06.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Bôrka, Lipovník, Silická Jablonica a Hrhov a 1 vzorka pitnej vody z individuálneho vodovodu  v k.ú. obce Lipovník – Soroška, Koliba.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí  Bôrka, Silická Jablonica a Hrhov  v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou MZ SR   č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce  Lipovník nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Enterokoky, Koliformné baktérie a Escherichia coli.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  v k.ú. obce  Lipovník – Soroška, Koliba je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

 

Dňa 30.06.2021 boli v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Bretka, Kunová Teplica a Rozložná, 3 vzorky pitnej vody z individuálnych vodovodov v k.ú. obcí Pašková – Obecný úrad, výdajná školská jedáleň, Ochtiná – Ochtinská aragonitová jaskyňa, vstupný areál a Jelšava – Hotel Hrádok, kuchyňa. V rámci štátneho zdravotného dozoru odobratá 1 vzorka vody z neplaveckého bazéna v zariadení Hotel Hrádok v obci Jelšava.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí  Bretka, Kunová Teplica a Rozložná  v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  v k.ú. obce  Pašková – Obecný úrad, výdajná školská jedáleň nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemických ukazovateľoch – chemická spotreba kyslíka manganistanom a absorbancia.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  v k.ú. obce  Ochtiná – Ochtinská aragonitová jaskyňa, vstupný areál nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli voľný chlór.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  v k.ú. obce  Jelšava – Hotel Hrádok, kuchyňa  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Kvalita vody v neplaveckom bazéne v zariadení Hotel Hrádok v obci Jelšava spĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

 

 

V Rožňave   08.07.2021                                                                  Ing. Jana Hricková

                                                                                                              vedúca odd. HŽPaZ