Informácie o kvalite pitnej vody  a vody bazénov umelých kúpalísk na území okresu Rožňava v 27. a 28. kalendárnom týždni

V 27. kalendárnom týždni boli dňa 07.07.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejného vodovodu v k.ú. obce Lipovník – Potraviny Emödi  a Lipovník  – Obecný úrad.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Lipovník – Potraviny Emödi nie  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v chemickom ukazovateli voľný chlór.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Lipovník – Obecný úrad je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

V 27. kalendárnom týždni bola dňa 12.07.2021 v rámci štátneho zdravotného dozoru odobratá 1 vzorka vody z vodnej nádrže Palcmanská Maša v k. ú. Dedinky – pláž.

Kvalita vody vo vodnej nádrži Palcmanská Maša v k. ú. obce Dedinky spĺňa požiadavky na kvalitu vody ustanovené vyhláškou MZ SR č. 309/2012 Z.z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie.

V 28. kalendárnom týždni boli dňa 12.07.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody, 1 vzorka pitnej vody z verejného vodovodu v k. ú. mesta Dobšiná, 2 vzorky pitných vôd  z individuálnych vodovodov v k.ú. obcí Dedinky – Hostinec PELLE a Betliar – Múzeum Betliar kaštieľ – Bufet Spanga a 1 vzorka vody bola odobratá v rámci štátneho zdravotného dozoru  z prameňa voľne prístupného v k.ú. mesta  Dobšiná  – Dobšinský kopec.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. mesta Dobšiná  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  v k.ú. obce  Dedinky –  Hostinec PELLE je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  v k.ú. obce  Betliar – Múzeum Betliar kaštieľ – Bufet Spanga nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie, Enterokoky a Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC a v chemickom ukazovateli reakcia vody.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá  z prameňa voľne prístupného v k.ú. mesta Dobšiná – Dobšinský kopec  nie je  v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli a Koliformné baktérie.

V rámci štátneho zdravotného dozoru boli  dňa 14.07.2021 odobraté 4 vzorky vôd z troch detských bazénov a plaveckého bazéna kúpaliska v Rožňave a 1 vzorka vody z bazéna pri Rekreačnom stredisku Baník pod Radzimom vo Vyšnej Slanej.

Kvalita vody vo všetkých detských bazénochplaveckom bazéne kúpaliska v Rožňave  spĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku ( ďalej len „ vyhláška č. 308/2012 Z.z. “ ).

Kvalita vody v bazéne  pri Rekreačnom stredisku Baník pod Radzimom vo Vyšnej Slanej nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené vyhláškou č. 308/2012 Z.z. v chemických ukazovateľoch reakcia vody, viazaný chlór a voľný chlór.

 

 

V Rožňave   21.07.2021                                                                                                                      Ing. Jana Hricková      

                                                                                                                                                                   vedúca odd. HŽPaZ

                                                                                                                                                v.z. vedúci odd. PPLaT  Mgr. Štefan Roda