Informácie o kvalite pitnej vody a vody bazénov umelých kúpalísk na území okresu Rožňava v 27. a 28. kalendárnom týždni

V 27. kalendárnom týždni boli dňa 29.06.2020 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody, 2 z verejných vodovodov v k. ú. obcí Dedinky, Dedinky – Dobšinská Maša a 1 vzorka pitnej vody z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Stratená – Dobšinská Ľadová Jaskyňa.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Dedinky nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v chemických ukazovateľoch – chemická spotreba kyslíka manganistanom a absorbancia a v mikrobiologických ukazovateľoch – Escherichia coli, Koliformné baktérie, Enterokoky a Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Dedinky – Dobšinská Maša je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Stratená – Dobšinská Ľadová Jaskyňa – Ubytovanie v súkromí č.12 nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemickom ukazovateli chemická spotreba kyslíka manganistanom.

Dňa 01.07.2020 boli v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Gočovo a Henckovce, 2 vzorky pitnej vody boli odobraté z individuálnych vodovodov v k.ú. obcí Dedinky – Hotel Priehrada a StratenáDobšinská Ľadová Jaskyňa – Vstupný areál jaskyne.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Gočovo nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemickom ukazovateli železo.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Henckovce je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Dedinky – Hotel Priehrada nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch Koliformné baktérie a Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Stratená – Dobšinská Ľadová Jaskyňa – Vstupný areál jaskyne nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologickom ukazovateli Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC.

V 27. kalendárnom týždni bola dňa 01.07.2020 v rámci štátneho zdravotného dozoru odobratá 1 vzorka vody z vodnej nádrže Palcmanská Maša v k. ú. Dedinky – pláž.

Kvalita vody vo vodnej nádrži Palcmanská Maša v k. ú. obce Dedinky spĺňa požiadavky na kvalitu vody ustanovené vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

V uvedenom kalendárnom týždni boli dňa 01.07.2020 odobraté 2 kontrolné vzorky pitnej vody z verejného vodovodu v k. ú. obce Gemerská Poloma.

Analyzované vzorky pitnej vody nie sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v chemickom ukazovateli železo.

V 28. kalendárnom týždni bola dňa 06.07.2020 v rámci štátneho zdravotného dozoru odobratá 1 vzorka vody z bazénu v zariadení Hotel Hrádok – SMZ Služby, a.s., Jelšava. Kvalita vody v bazéne v zariadení Hotel Hrádok – SMZ Služby, a.s. Jelšava nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku v chemickom ukazovateli viazaný chlór.

V Rožňave 10.07.2020

                                                                                                                                                                                           Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                    vedúca odd. HŽPaZ