Informácie o kvalite pitnej vody  a vody bazénov umelých kúpalísk na území okresu Rožňava v 30. kalendárnom týždni

V 30. kalendárnom týždni boli dňa 26.07.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Kečovo, Brzotín a v k.ú. mesta Rožňava  a 2 vzorky pitnej vody z individuálnych vodovodov  v k.ú. obcí Jovice  – Pekáreň BFZ Trio s.r.o. a Lipovník – Krass Bio Farma.

Analyzované vzorky pitných vôd  odobraté z verejných vodovodov  v k.ú. obcí  Kečovo, Brzotín,  v k.ú. mesta Rožňava  a z individuálneho vodovodu  v k.ú. obce Jovice  – Pekáreň BFZ Trio s.r.o.  v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení Vyhlášky MZ SR č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  v k.ú. obce  Lipovník – Krass Bio Farma  nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie, Enterokoky, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 oC  a v chemických ukazovateľoch farba, zákal, absorbancia, železo, chemická spotreba kyslíka manganistanom.

V rámci štátneho zdravotného dozoru boli  dňa 28.07.2021 odobraté 4 vzorky vôd z troch detských bazénov a z plaveckého bazéna kúpaliska v Rožňave a 1 vzorka vody z bazéna pri Rekreačnom stredisku Baník pod Radzimom vo Vyšnej Slanej.

Kvalita vody vo všetkých detských bazénoch a v plaveckom bazéne kúpaliska v Rožňave  spĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku ( ďalej len „ vyhláška č. 308/2012 Z.z. “ ).

Kvalita vody v bazéne  pri Rekreačnom stredisku Baník pod Radzimom vo Vyšnej Slanej nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené vyhláškou č. 308/2012 Z.z. v  ukazovateli reakcia vody ( mierne prekročenie medznej hodnoty ).

 

 

V Rožňave   05.08.2021                                                                                                        Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                    vedúca odd. HŽPaZ