Informácie o kvalite pitnej vody a vody bazénov umelých kúpalísk na území okresu Rožňava v 34. kalendárnom týždni

V 34. kalendárnom týždni boli dňa 23.08.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Silica, Ardovo,  Plešivec, Gemerská Hôrka 1 vzorka pitnej vody z individuálneho vodovodu  v k.ú. obce Meliata – Zmiešaný tovar.  

Analyzované vzorky pitných vôd odobraté z verejných vodovodov  v k.ú. obcí  Silica, Plešivec,  Gemerská Hôrka    v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení Vyhlášky MZ SR č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Ardovo nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Koliformné baktérie, Enterokoky, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 oC.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  v k.ú. obce  Meliata – Zmiešaný tovar  nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli dusičnany.

Dňa 25.08.2021 boli v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejného vodovodu v k. ú. obce Gočovo – Obecný úrad a Gočovo – Dom smútku a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Vyšná Slaná – Július Chata Radzim.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Gočovo – Obecný úrad nie je v  súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologickom ukazovateli Koliformné baktérie.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Gočovo z objektu Domu smútku nie je v  súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli a Koliformné baktérie.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  v k.ú. obce  Vyšná Slaná – Július Chata Radzim  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

V rámci štátneho zdravotného dozoru boli  dňa 25.08.2021 odobraté 3 vzorky vôd z dvoch detských bazénov a z plaveckého bazéna kúpaliska v Rožňave a 1 vzorka vody z bazéna pri Rekreačnom stredisku Baník pod Radzimom vo Vyšnej Slanej.

Kvalita vody v malom detskom bazéne, strednom detskom bazéne a v plaveckom bazéne kúpaliska v Rožňave  spĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku ( ďalej len „ vyhláška č. 308/2012 Z.z. “ ).

Kvalita vody v bazéne  pri Rekreačnom stredisku Baník pod Radzimom vo Vyšnej Slanej nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené vyhláškou č. 308/2012 Z.z. v chemických ukazovateľoch voľný chlór a viazaný chlór.

 

V Rožňave   02.09.2021                                                     Ing. Jana Hricková                                

                                                                                                vedúca odd. HŽPaZ