Informácie o kvalite pitnej vody  a vody bazénov umelých kúpalísk na území okresu Rožňava v 35. kalendárnom týždni

V 35. kalendárnom týždni bolo dňa 30.08.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratých 6 vzoriek pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Ardovo, Rozložná, Koceľovce, Honce, Rudná  1 vzorka vody bola odobratá v rámci štátneho zdravotného dozoru z neplaveckého bazéna v zariadení Hotel Hrádok v meste Jelšava.

Analyzované vzorky pitných vôd  odobraté z verejných vodovodov  v k.ú. obcí  Rozložná, Koceľovce, Honce a Rudná  v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení Vyhlášky MZ SR č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Ardovo – Obecný úrad  nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Koliformné baktérie, Escherichia coli a Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Ardovo – Rodinný dom 42  nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Koliformné baktérie a Escherichia coli.

Kvalita vody v neplaveckom bazéne v zariadení Hotel Hrádok v meste Jelšava spĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

 

 

 

V Rožňave   07.09.2021                                            

                                                                                                                                                                                                       Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                                                  vedúca odd.  HŽPaZ