Informácie o kvalite pitnej vody a vody bazénov umelých kúpalísk na území okresu Rožňava v 36.- 37. kalendárnom týždni

V 36. kalendárnom týždni bola dňa 06.09.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratá 1 vzorka pitnej vody z verejného vodovodu v k.ú. obce Hrušov.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Hrušov nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení Vyhlášky MZ SR č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v chemických ukazovateľoch nikel, olovo a  horčík.

Dňa 13.09.2021 bola v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratá 1 vzorka pitnej vody z verejného vodovodu v k.ú. obce Silická Brezová,  3 vzorky pitnej vody boli odobraté z individuálnych vodovodov k.ú. obcí Kružná – Materská škola,  Brzotín – Reštaurácia Biely kôň, Brzotín – PPS spol. s r.o., Močiarska 650/21 a 1 vzorka vody bola odobratá v rámci štátneho zdravotného dozoru z neplaveckého bazéna v zariadení Wellness na Konskom dvore v obci Brzotín.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Silická Brezová nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologickom ukazovateli Enterokoky.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  v k.ú. obce  Kružná – Materská škola nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Koliformné baktérie, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC a Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36oC.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  v k.ú. obce  Brzotín – Reštaurácia Biely kôň  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  v k.ú. obce  Brzotín – PPS spol. s.r.o., Močiarska 650/21 nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologickom ukazovateli Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC.

Kvalita vody v neplaveckom bazéne v zariadení Wellness na Konskom dvore v obci Brzotín nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku v chemickom ukazovateli reakcia vody a v mikrobiologickom a biologickom ukazovateli Pseudomonas aeruginosa.

 

 

 

 

V Rožňave   28.09.2021                                                                Ing. Jana Hricková                             

                                                                                                           vedúca odd. HŽPaZ