Informácie o kvalite pitnej vody a vody bazénov umelých kúpalísk na území okresu Rožňava v 36. a 37. kalendárnom týždni

V 36. kalendárnom týždni boli dňa 04.09.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obce Silická Jablonica a v k.ú. mesta Rožňava. 

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá  z verejného vodovodu v k.ú. obce Silická Jablonica je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú  ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody  a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému  zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov (ďalej len „ vyhláška č. 91/2023 Z. z.“ ), až na ukazovatele horčík a draslík, u ktorých bola stanovená nižšia koncentrácia ako jeho odporúčaná hodnota.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. mesta  Rožňava  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z., až na ukazovatele horčík, vápnik, vápnik a horčík, draslík, u ktorých bola stanovená nižšia koncentrácia ako jeho odporúčaná hodnota.

V 37. kalendárnom týždni bola dňa 11.09.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratá 1 vzorka  pitnej vody z verejného vodovodu v k. ú. obce Silická Brezová a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Brzotín – Bak –Plast Produkt Slovakia – PPS spol. s.r.o.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Silická Brezová nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z. v mikrobiologickom ukazovateli Kultivivateľné mikroorganizmy pri 22o C.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Brzotín – Bak –Plast Produkt Slovakia – PPS spol. s.r.o nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Kultivivateľné mikroorganizmy pri 22o C a Kultivivateľné mikroorganizmy pri 36o C.

Dňa 11.09.2023 boli v rámci štátneho zdravotného dozoru odobraté 2 vzorky vody z bazénov v zariadení Wellness na Konskom dvore v obci Brzotín.

Kvalita vody v neplaveckom bazéne nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku ( ďalej len „ vyhláška č. 308/2012 Z.z. )  v chemickom ukazovateli reakcia vody.

Kvalita vody vo vírivom bazéne nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené vyhláškou č. 308/2012 Z.z. v chemických ukazovateľoch viazaný chlór, chemická spotreba kyslíka manganistanom.

V Rožňave 19.09.2023                                                                                                                             Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                    vedúca odd.OHŽPaZ

v.z. Mgr.Štefan Roda