Informácie o kvalite pitnej vody  a vody bazénov umelých kúpalísk na území okresu Rožňava v 38. a 39. kalendárnom týždni

Dňa 20.09.2021 boli v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Dedinky, Dedinky, časť Dobšinská Maša, Stratená a v k.ú. mesta Dobšiná.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov  v k.ú. obcí  Dedinky, Stratená a v k. ú. mesta Dobšiná v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení Vyhlášky MZ SR č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Dedinky, časť Dobšinská Maša nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemických ukazovateľoch vápnik, horčík, vápnik a horčík a železo.

Dňa 22.09.2021 boli v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejného vodovodu v k.ú. obce Silická Brezová,  5 vzoriek pitných vôd bolo odobratých z individuálnych vodovodov k.ú. obce Jovice – Rómska bytovka 226, Potraviny COOP Jednota, Hostinec Slniečko, Školská jedáleň, Hlavná 50, Materská škola, Hlavná 35, 1 vzorka vody bola odobratá v rámci štátneho zdravotného dozoru z neplaveckého bazéna v zariadení Detské voľno-časové herné centrum, Šafárikova č. 100 v meste Rožňava.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Silická Brezová  sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z individuálnych vodovodov  v k.ú. obce  Jovice – Rómska bytovka 226, Hostinec Slniečko, Školská jedáleň, Hlavná 50 v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  v k.ú. obce  Jovice – Potraviny COOP Jednota nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escheriachia coli, Koliformné baktérie, Enterokoky, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC a v chemickom ukazovateli dusičnany.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  v k.ú. obce  Jovice – Materská škola, Hlavná 35 nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z.  v chemických ukazovateľoch železo a zákal.

            Kvalita vody v neplaveckom bazéne v zariadení Detské voľno-časové herné centrum, Šafárikova č. 100  v meste Rožňava spĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

Dňa 27.09.2021 boli v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejného vodovodu v k.ú. obce Hrušov,  5 vzoriek pitných vôd bolo odobratých z individuálnych vodovodov k.ú. obcí Gemerská Panica – Obecný úrad, Materská škola a Čoltovo – Potraviny Fresh 174 , Materská škola s VJM a Pekáreň 161.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejného vodovodu  v k.ú. obce  Hrušov v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  v k.ú. obce  Gemerská Panica – Obecný úrad nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escheriachia coli, Koliformné baktérie, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC a v chemickom ukazovateli absorbancia .

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  v k.ú. obce  Gemerská Panica – Materská škola  nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v  chemickom ukazovateli vodivosť.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  v k.ú. obce  Čoltovo – Potraviny Fresh 174 nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Koliformné baktérie, Enterokoky a v chemických ukazovateľoch železo a mangán.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  v k.ú. obce  Čoltovo – Materská škola s VJM nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v  chemických ukazovateľoch železo a mangán.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu  v k.ú. obce  Čoltovo – Pekáreň 161  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

 

 

 

 

 

V Rožňave   07.10.2021                                                                                                                               Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                                                              vedúca odd. HŽPaZ