Informácie o kvalite pitnej vody a vody bazénov umelých kúpalísk na území okresu Rožňava v 9. kalendárnom týždni

V 9. kalendárnom týždni boli dňa 27.02.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Bohúňovo, Bretka a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce  Brzotín – Reštaurácia u Bieleho koňa.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov a individuálneho vodovodu v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z..

Dňa 27.02.2023 boli v rámci štátneho zdravotného dozoru odobraté 2 vzorky vody z bazénov v zariadení Wellness na Konskom dvore v obci Brzotín.

Kvalita vody v neplaveckom bazéne nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku ( ďalej len „ vyhláška č. 308/2012 Z.z. )  v chemickom ukazovateli viazaný chlór.

Kvalita vody vo vírivom bazéne nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené vyhláškou č. 308/2012 Z.z. v mikrobiologickom ukazovateli Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC a v chemických ukazovateľoch viazaný chlór, reakcia vody a chemická spotreba kyslíka manganistanom..

 

V Rožňave 07.03.2023                                                                                                                Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                       vedúca odd.OHŽPaZ