Informácie o kvalite pitnej vody a vody na kúpanie na území okresu Rožňava v 25. – 26. kalendárnom týždni

V 25. kalendárnom týždni boli dňa 20.06.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľov odobraté 2 vzorky pitnej vody  z verejného vodovodu v k. ú. obce  Krásnohorské Podhradie a z verejného vodovodu v k. ú. obce  Krásnohorská Dlhá Lúka.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce  Krásnohorské Podhradie nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v chemickom ukazovateli voľný chlór.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce  Krásnohorská Dlhá Lúka je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z..

Výsledky rádiologickej analýzy vzoriek pitnej vody odobratých z verejného vodovodu v k. ú. obce  Krásnohorské Podhradie a z verejného vodovodu v k. ú. obce  Krásnohorská Dlhá Lúka nie sú k dnešnému dňu k dispozícii.

V 26. kalendárnom týždni bola dňa 27.06.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratá 1 vzorka pitnej vody z verejného vodovodu v k. ú. mesta Dobšiná, 1 vzorka vody v rámci štátneho zdravotného dozoruprameňa hromadného zásobovania v k. ú. mesta Dobšiná – Dobšinský kopec a 1 vzorka vody z vodnej nádrže Palcmanská Maša v k. ú. Dedinky – pláž.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. mesta Dobšiná  je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z..

Analyzovaná vzorka vody odobratá z prameňa v k. ú. mesta Dobšiná – Dobšinský kopec nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., v chemickom ukazovateli chemická spotreba kyslíka manganistanom.

Kvalita vody vo vodnej nádrži Palcmanská Maša v k. ú. obce Dedinky spĺňa požiadavky na kvalitu vody ustanovené vyhláškou MZ SR č. 309/2012 Z.z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie.

Dňa 29.06.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody bola u spotrebiteľa odobratá 1 vzorka pitnej vody individuálneho vodovodu v k. ú. obce Stratená – Dobšinská Ľadová Jaskyňa vstupný areál  a v rámci štátneho zdravotného dozoru boli odobraté vzorky vôd z troch detských bazénov a plaveckého bazéna kúpaliska v Rožňave a 1 vzorka vody z bazéna pri Rekreačnom stredisku Baník pod Radzimom vo Vyšnej Slanej.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Stratená – Dobšinská Ľadová Jaskyňa vstupný areál  je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z..

Kvalita vody vo všetkých detských bazénochplaveckom bazéne kúpaliska v Rožňave a v bazéne  pri Rekreačnom stredisku Baník pod Radzimom vo Vyšnej Slanej spĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

 

V Rožňave   08.07.2022                                                                                                                                   Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                             vedúca odd. HŽPaZ

                                                                                                                                                                      v.z. vedúci odd. PPLaT  Mgr. Štefan Roda