Informácie o kvalite pitnej vody a vody v umelých kúpaliskách na území okresu Rožňava v 32. kalendárnom týždni

V 32. kalendárnom týždni boli dňa 07.08.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. mesta Rožňava – Rožňavská Baňa a v k. ú. obcí Slavošovce, Ochtiná, Markuška; 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Ochtiná – rodinný dom.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. mesta Rožňava – Rožňavská Baňa je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú  ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody  a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému  zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov (ďalej len „vyhláška č. 91/2023 Z. z.“).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Slavošovce nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie, Črevné enterokoky, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 oC.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Ochtiná nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie, Črevné enterokoky, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Markuška nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z. v mikrobiologickom ukazovateli Črevné enterokoky.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Ochtiná – rodinný dom nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie, Črevné enterokoky, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC a Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 oC.

Dňa 10.08.2023 boli realizované kontrolné odbery vzoriek pitných vôd z verejných vodovodov v k. ú. obcí Slavošovce, Ochtiná, Markuška a z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Ochtiná – rodinné domy.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Slavošovce – závod nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z. v mikrobiologickom ukazovateli  Črevné enterokoky.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Slavošovce nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie, Črevné enterokoky.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Markuška – Obecný úrad nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z. v mikrobiologickom ukazovateli Črevné enterokoky.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Markuška – rodinný dom nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z. v mikrobiologickom ukazovateli Črevné enterokoky a v chemickom ukazovateli voľný chlór.

Prevádzkovateľom verejných vodovodov v obciach Slavošovce a Markuška boli v súvislosti s nevyhovujúcou kvalitou vody v rozvodnej sieti vodovodov nariadené opatrenia v hľadiska ochrany verejného zdravia.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Ochtiná – Obecný úrad nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z. v mikrobiologickom ukazovateli Črevné enterokoky.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Ochtiná – Potraviny je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Ochtiná – rodinný dom č. 22  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Ochtiná – rodinný dom č. 227 je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z..

V rámci štátneho zdravotného dozoru boli dňa 09.08.2023 odobraté 4 vzorky vôd z bazénov letných kúpalísk v okrese Rožňava – 1 vzorka z plaveckého bazéna kúpaliska v  Rožňave, 2 vzorky z neplaveckých bazénov a 1 vzorka z plaveckého bazéna kúpaliska v Bretke.

Kvalita vody v  plaveckom bazéne kúpaliska v Rožňave spĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku (ďalej len „vyhláška č. 308/2012 Z. z.“).

Kvalita vody v jednom neplaveckom bazéne kúpaliska v Bretke nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené vyhláškou č. 308/2012 Z. z. v chemickom ukazovateli voľný chlór (mierne prekročenie limitnej hodnoty), zároveň bola stanovená hodnota reakcie vody (zdravotne nevýznamný ukazovateľ) mierne nad hornú hranicu rozsahu limitných hodnôt ustanovených vyhláškou č. 308/2012 Z. z..

Kvalita vody v druhom neplaveckom bazéne kúpaliska v Bretke – bazén so šmýkačkou nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené vyhláškou č. 308/2012 Z. z. v mikrobiologickom ukazovateli Pseudomonas aeruginosa. Prevádzkovateľovi kúpaliska boli v súvislosti s nevyhovujúcou kvalitou vody v tomto bazéne nariadené opatrenia v hľadiska ochrany verejného zdravia.

V plaveckom bazéne kúpaliska v Bretke bola stanovená hodnota reakcie vody mierne nad hornú hranicu rozsahu limitných hodnôt ustanovených vyhláškou č. 308/2012 Z. z..

 V rámci štátneho zdravotného dozoru boli dňa 09.08.2023 odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k. ú. obcí Bohúňovo, Bretka a Ardovo.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k. ú. obcí Bohúňovo a Ardovo v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. obce Bretka nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie, Črevné enterokoky a Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC. Zhoršená kvalita vody vo vodovode v obci Bretka je následkom povodní, náhradné zásobovanie obyvateľov obce pitnou vodou je zabezpečené cisternou až do obnovenia zdravotnej bezpečnosti pitnej vody.

V Rožňave   17.08.2023                                                                                                                                                Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                                  vedúca oddelenia OHŽPaZ