Informácie o kvalite pitnej vody a vody v umelých kúpaliskách na území okresu Rožňava v 34. kalendárnom týždni

V 34. kalendárnom týždni boli dňa 21.08.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Dlhá Ves a Plešivec.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté  z verejného vodovodu v k.ú. obcí Dlhá Ves a Plešivec sú  v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú  ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody  a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému  zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov (ďalej len „ vyhláška č. 91/2023 Z. z.“ ).

V rámci štátneho zdravotného dozoru bola dňa 21.08.2023 odobratá 1 vzorka vody z prameňa hromadného zásobovania v rómskej osade, k.ú. obce Bretka. Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z prameňa hromadného zásobovania v rómskej osade k.ú. Bretka je  v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 91/2023 Z.z..

V rámci štátneho zdravotného dozoru boli dňa 23.08.2023 odobraté vzorky vôd zo všetkých 3 bazénov a zo sprchy v brodítku na kúpalisku v Bretke, 1 vzorka z plaveckého bazénu a1 vzorka z veľkého detského bazénu na kúpalisku v Rožňave.

Kvalita vody vo všetkých bazénoch aj sprche na kúpalisku v Bretke a v plaveckom bazéne i veľkom detskom bazéne na kúpalisku v Rožňave   spĺňa požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku ustanovené Vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

 

 

 

 

 

 

 

  

V Rožňave   31.08.2023                                                                                Ing. Jana Hricková

                                                                                                                          vedúca odd. HŽPaZ