Informácie o kvalite pitnej vody a vody z voľne prístupných prameňov na území okresu Rožňava v 46. kalendárnom týždni

V 46. kalendárnom týždni bola dňa 15.11.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratá 1 vzorka pitnej vody z verejného vodovodu v k. ú. obce Vlachovo a 1 vzorka pitnej vody z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Kobeliarovo – Hospodársky dvor – mliečnica; v rámci štátneho zdravotného dozoru boli odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejného vodovodu v k. ú. mesta Rožňava, 3 vzorky vody z voľne prístupných prameňov v k. ú. mesta Rožňava – ul. Komenského, Záhradnícka a Sama Czabána a 1 vzorka vody z voľne prístupného prameňa v k. ú. obce Vlachovo – nad Obecným úradom.

            Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k. ú. mesta Rožňava – ZŠ Akademika Hronca – školská jedáleň a v k. ú. obce Vlachovo v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení Vyhlášky MZ SR č. 97/2018 Z. z.  ( ďalej len „vyhláška č. 247/2017 Z. z.“ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k. ú. mesta Rožňava – Archív Rožňava nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017   Z. z. v chemickom ukazovateli železo.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k. ú. obce Kobeliarovo – Hospodársky dvor – mliečnica nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch Enterokoky a  Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC.

Analyzované vzorky vody odobraté z voľne prístupných prameňov v k. ú. mesta Rožňava – ul. Komenského a Sama Czabána a v k. ú. obce Vlachovo – nad Obecným úradom v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z. z..

Analyzovaná vzorka vody odobratá z voľne prístupného prameňa v k. ú. mesta Rožňava – ul. Záhradnícka nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017    Z. z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli a Koliformné baktérie a v chemickom ukazovateli chemická spotreba kyslíka manganistanom.

 

 

V Rožňave, dňa 25.11.2021                                                                    Ing. Jana Hricková                                                                                            

                                                                                                                     vedúca odd. HŽPaZ