Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 10. a 11. kalendárnom týždni

V 10. kalendárnom týždni boli dňa 06.03.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí OchtináRozložná.

Analyzované vzorky  pitnej vody odobraté z verejných vodovodov sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) .

V 11. kalendárnom týždni boli dňa 13.03.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí  Kunova Teplica, Gočaltovo, Rakovnica a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Rožňavské Bystré – Potraviny a zmiešaný tovar.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí Kunová Teplica a Rakovnica v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Gočaltovo nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. a v chemických ukazovateľoch  zákal a železo.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z  individuálneho vodovodu v k.ú. obce Rožňavské Bystré – Potraviny a zmiešaný tovar nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických a biologických ukazovateľoch Escherichia coli, Koliformné baktérie, Enterokoky, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC, Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 o a Abiosestón, v chemických ukazovateľoch  amónne ióny, železo, mangán a absorbancia.

 

V Rožňave   22.03.2023                                                                                                                               Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                        vedúca odd. OHŽPaZ