Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 10. a 11. kalendárnom týždni

V 10. kalendárnom týždni boli dňa 08.03.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Roštár, Rozložná a Kunová Teplica.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Roštár nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v chemických ukazovateľoch horčík a olovo.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí Rozložná a Kunová Teplica  sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

V uvedenom kalendárnom týždni boli odobraté 2 kontrolné vzorky pitnej vody  z verejného vodovodu  v k.ú. obce Slavošovce.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z objektu Potravín AEB emplyees s.r.o. Ochtiná 215 nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli a Koliformné baktérie.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z objektu Obecného úradu  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z.

V uvedenom kalendárnom  týždni boli dňa 10.03.2021 v  rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných  vodovodov v k.ú. obcí Silická Jablonica, Hrušov, Jablonov nad Turňou a Hrhov a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Jablonov nad Turňou – Eustream, a.s. Bratislava.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí Silická Jablonica a Hrhov nie v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli železo.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí Jablonov nad Turňou a Hrušov v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Jablonov nad Turňou – Eustream, a.s. Bratislava je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

V 11. kalendárnom týždni boli dňa 15.03.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Gočaltovo, Ochtiná, Rakovnica a v k.ú. mesta Rožňava.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí Gočaltovo a Rakovnica nie v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli železo.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obce Ochtiná a v k.ú. mesta Rožňava v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

V uvedenom kalendárnom týždni boli odobraté 2 kontrolné vzorky pitnej vody  z verejného vodovodu  v k.ú. obce Slavošovce.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z objektu Potravín AEB emplyees s.r.o. Ochtiná 215  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z objektu Zdravotného strediska nie  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologických ukazovateľoch Escherichia coli a Koliformné baktérie.

 

 

 

V Rožňave   24.03.2021                                                                                                                                                     Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                                    vedúca odd. HŽPaZ