Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 10. kalendárnom týždni

V 10. kalendárnom týždni boli dňa 06.03.2023 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obce Roštár, v k. ú. mesta Rožňava.

Analyzované vzorky  pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k. ú. obce Roštár a v k. ú. mesta Rožňava nie sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v chemickom ukazovateli železo.

Dňa 08.03.2023 boli v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí  Silická Jablonica, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Hrhov a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Jablonov nad Turňou – Eustream, a.s., Votrubova 11/A, Bratislava.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov a individuálneho vodovodu v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

 

V Rožňave   15.03.2023                                                                                                                         Ing. Jana Hricková                                                                                                                                                                 vedúca odd. OHŽPaZ