Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 10. kalendárnom týždni

V 10. kalendárnom týždni boli dňa 07.03.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí  Rozložná, Ochtiná, Roštár a v k.ú.  mesta Rožňava.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Dňa 09.03.2022 boli v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí  Silická Jablonica, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Hrušov a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá  z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Jablonov nad Turňou  – Eustream, a.s. Bratislava.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov a individuálneho vodovodu v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

 

 V Rožňave   15.03.2022                                                                                                                                                Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                             vedúca odd. HŽPaZ