Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 11. a 12. kalendárnom týždni

V 11. kalendárnom týždni boli dňa 14.03.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí  Gočaltovo, Kunova Teplica a Rakovnica.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí  Gočaltovo a Rakovnica sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ), až na ukazovateľ horčík,              u ktorého bol u oboch vzoriek stanovený nižší obsah ako jeho odporúčaná hodnota.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Kunova Teplica je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

V 12. kalendárnom týždni boli dňa 21.03.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 2 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. mesta Dobšiná a v k.ú. obce Betliar, 2 vzorky pitnej vody boli odobraté z individuálnych vodovodov v k.ú. obce Vlachovo – Poľnohospodárske družstvo a v k. ú. mesta Dobšiná – Kovostroj a.s., Cípová ulica.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. mesta Dobšiná  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Betliar nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli železo.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z individuálnych vodovodov v k.ú. obce Vlachovo – Poľnohospodárske družstvo a v k.ú. mesta Dobšiná – Kovostroj a.s., Cípová ulica v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Dňa 21.03.2022 bola v rámci štátneho zdravotného dozoru odobratá 1 vzorka pitnej vody z objektu Čerpacej stanice pitnej vody v k. ú. obce Slavec. Z analyzovaných biologických, mikrobiologických, fyzikálnych a chemických ukazovateľov nie je v súlade s limitmi uvedenými vo vyhláške č. 247/2007 Z.z. ukazovateľ horčík – stanovený obsah horčíka je nižší ako jeho odporúčaná hodnota. Výsledky kontroly rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody t.č. nie sú ešte k dispozícii.

 

 

 

V Rožňave,  dňa  31.03.2022                                                                                                                                                Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                                  vedúca odd. HŽPaZ