Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 12. a 13. kalendárnom týždni

V 12. kalendárnom týždni bolo dňa 23.03.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobratých 5 vzoriek pitných vôd z individuálnych vodovodov v k.ú. obce Čoltovo – Potraviny Nalimex č.174, Potraviny Váradyová č.155, Základná škola s VJM č.77, Colas Slovakia a.s., Orešianska 7, Trnava a KAM-BET, spol. s r.o., Kameňolom.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z individuálnych vodovodov v k.ú. obce Čoltovo – Potraviny Váradyová č. 155 a  Colas Slovakia, a.s., Orešianska 7, Trnava   sú v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ).

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Čoltovo – Potraviny Nalimex č. 174 nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemických ukazovateľoch mangán a železo.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Čoltovo – Základná škola s VJM č. 77  nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli mangán.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Čoltovo – KAM-BET, spol. s r.o., Kameňolom nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v mikrobiologickom ukazovateli Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC.

V 13. kalendárnom týždni boli dňa 28.03.2022 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 4 vzorky pitnej vody z verejných vodovodov v k.ú. obcí Hanková, Brdárka, Markuška, Petrovo, 2 vzorky pitnej vody boli odobraté v rámci štátneho zdravotného dozoru v k.ú. mesta Rožňava a 1 vzorka pitnej vody bola odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Rudná – Pohostinstvo Route 68.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z verejných vodovodov v k.ú. obcí Markuška, Petrovo a v k.ú. mesta Rožňava a individuálneho vodovodu v k.ú. obce Rudná – Pohostinstvo Route 68  sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Hanková nie  je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli železo.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Brdárka nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli železo.

 

 

V Rožňave,  dňa  06.04.2022                                                                                                                                             Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                                     vedúca odd. HŽPaZ