Informácie o kvalite pitnej vody na území okresu Rožňava v 12. a 13. kalendárnom týždni

V 12. kalendárnom týždni boli dňa 24.03.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 vzorky pitnej vody z individuálnych vodovodov v k.ú. obce Čoltovo – KAM – BET, spol. s r.o. Kameňolom, Čoltovo – COLAS Slovakia a.s. Košice a Čoltovo – Potraviny č.155  a 1 vzorka  pitnej vody bola odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Dlhá Ves.

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z individuálneho vodovodu v k.ú. obce Čoltovo – COLAS Slovakia a.s. Košice nie je v súlade s limitmi ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,  v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška č. 247/2017 Z. z. “ ) v mikrobiologickom ukazovateli Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC.

Analyzované vzorky pitnej vody odobraté z individuálnych vodovodov v k.ú. obce Čoltovo – KAM-BET, spol. s r.o. Kameňolom a Čoltovo – Potraviny č.155   sú v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

Analyzovaná vzorka pitnej vody odobratá z verejného vodovodu v k.ú. obce Dlhá Ves je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

V uvedenom kalendárnom týždni bola odobratá 1 kontrolná vzorka pitnej vody  z verejného vodovodu v k.ú. obce  Bohúňovo. Analyzovaná vzorka pitnej vody nie je v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z. v chemickom ukazovateli železo.

V 13. kalendárnom týždni boli dňa 29.03.2021 v rámci monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa odobraté 3 kontrolné vzorky pitnej vody z verejného vodovodu v k.ú. obce Roštár.

Analyzované kontrolné vzorky pitnej vody odobraté z verejného vodovodu v k.ú. obce Roštár   v súlade s limitmi ustanovenými vyhláškou č. 247/2017 Z.z..

 

 

 

V Rožňave   09.04.2021                                                                                                                                                        Ing. Jana Hricková

                                                                                                                                                                                                     vedúca odd. HŽPaZ